Povratak na Саопштења, решења и други акти

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854, 1855, 1857, 1856, 1860/2, 1860/1, 1852, 1853, 1863, 1858, 1862 и 3123/1, К.О. Колут, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, Вука С. Караџића 16, Гаково,