Povratak na Саопштења, решења и други акти

Решење о обустави поступка озакоњења – Св.Милетић, ул.Светозара Марковића бр.2а, парц.бр.2102 К.О. Светозар Милетић

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) објављује се Решење о озакоњењу без образложења.

Увид у образложење Решења може се извршити у року од 30 дана од дана престанка ванредног стања, у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) објављује се Решење о обустави поступка озакоња и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа, односно од дана 01.10.2021.год.