Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута катастарске парцеле број 7066 к.о. Кљајићево са скицом пута и списком власника парцела