Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 28632 у к.о. Сомбор 2