Povratak na Саопштења, решења и други акти

Саопштење о колчењу – омеђавању атарског пута на катастарској парцели 5472 у к.о. Стапар