Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА-МЕШОВИТЕ ПРОДАВНИЦЕ (П+0) И ПРОДАВНИЦЕ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА (П+1) НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8255 К.О.СОМБОР-1 ~ ИНВЕСТИТОР: КАЈТАЗИ ЂОНИ и ГАБРИЕЛА из Сомбора, ХII Војвођанске ударне бригаде 107, Катастарска парцела број 8255 К.О.Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Максима Горког 43.