Gradska uprava

Gradskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik Gradske uprave, kao službenik na položaju.

Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog konkursa, na pet godina.

Načelnik za svoj rad i rad Gradske uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću.

Načelnik Gradske uprave:

1. organizuje, koordinira i usmerava rad Gradske uprave;

2. priprema predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta za službenike i za nameštenike;

3. donosi opšte normativne akte u skladu sa Zakonom;

4. rešava o pravima i obavezama iz radnog odnosa službenika i nameštenika u Gradskoj upravi, u skladu sa zakonom;

5. rešava sukob nadležnosti između osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave;

6. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Grada.

Načelnik Gradske uprave može obrazovati stalne i povremene komisije, odnosno radna tela, za izvršenje ili pripremu pojedinih poslova iz delokruga rada Gradske uprave.

U Gradskoj upravi, obrazovane su  osnovne unutrašnje organizacione jedinice-odeljenja i službe:

1. Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove,

2. Odeljenje za opštu upravu,

3. Odeljenje za društvene delatnosti,

4. Odeljenje za obrazovanje,

5. Odeljenje za finansije,

6. Odeljenje lokalne poreske administracije,

7. Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj,

8. Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove,

9. Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo,

10. Odeljenje inspekcije i komunalne policije,

11. Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine,

12. Služba za zajedničke poslove.

Unutar osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica obrazovane su  uže organizacione jedinice- odseci, i to:

1. u Odeljenju za opštu upravu:

  • Odsek za matične poslove, pravnu pomoć, biračke spiskove i automatsku obradu podataka
  • Odsek prijemne kancelarije i pisarnice.

2. u Odeljenju za društvene delatnosti:

  • Odsek za poslove kancelarije za mlade, kulture, sporta, javnog informisanja i zaštite prava nacionalnih manjina
  • Odsek za poslove boračko-invalidske i dečje zaštite, socijalne i zdravstvene zaštite i zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica .

3.  u Odeljenju za finansije:

  • Odsek za poslove likvidature i knjigovodstva

4.  u Odeljenju za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj:

  • Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima.

5. u Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene  poslove:

  • Odsek za komunalne delatnosti
  • Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove.

 6. u Odeljenju inspekcije i komunalne policije:

  • Odsek za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije

Poslove iz nadležnosti Gradske uprave obavljaju službenici i nameštenici.

Helena Roksandić Musulin

Načelnica

Helena Roksandić Musulin je rođena  u Somboru, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu (opšti smer),  Univerziteta u Novom Sadu diplomirala je 2000. godine, a pripravnički  staž je obavila u periodu od 14.04. 2001.  do 13. 04. 2002. godine. U Gradskoj upravi grada Sombora  kao samostalni stručni saradnik radila je na poslovima boračko-invalidske… Detaljnije

Odeljenja

U Gradskoj upravi, obrazovane su  osnovne unutrašnje organizacione jedinice-odeljenja i službe.

Gradski uslužni centar (prijemna kancelarija i pisarnica)

U avgustu 2010. godine počeo je sa radom osavremenjen  gradski uslužni centar sa ciljem da Gradska uprava postane bolji servis i da pruži bolju i kvalitetniju uslugu građanima. Putem elektronsko prozivnog redoslednog sistema unapređena je efikasnost u ostvarivanju prava građana i smanjene gužve i vreme čekanja, a ugradnjom portala i hidraulične platforme omogućeno je osobama… Detaljnije

Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

KONTAKT: Šef odseka: Mihael Plac e-mail: klersombor@gmail.com tel. 025 468 160 MISIJA:  Ekonomski razvoj grada Sombora kroz stimulaciju postojećih preduzeća za širenje kapaciteta, stvaranje poslovnog okruženja privlačnog za investiranje i konzistentnu reformu gradske uprave suštinski i dugoročno posvećene razvoju Grada. CILJEVI: PORAST INVESTICIJA – podrška postojećim i budućim investitorima Kreiranje i stalno ažuriranje ponude slobodnih… Detaljnije

Kancelarija za mlade

MLADI U FOKUSU Prema popisu stanovnika iz 2011.godine, u Somboru i okolnim naseljima živi ukupno 85.903 stanovnika od kojih 17,4% čine mladi (Zakon o mladima definiše mlade kao uzrastnu kategoriju od 15 do 30 godina). U nameri da se unapredi položaj mladih u Somboru i okolnim naseljima, grad Sombor je još 2008.g. formirao Savet za… Detaljnije

Savetnik prava pacijenata

Na osnovu Zakona o pravima pacijenata, Skupština grada Sombora  na  17. sednici održanoj  23. aprila 2014. godine, donela je Odluku o savetniku za zaštitu prava pacijenata na  teritoriji grada Sombora. Odlukom je definisano da se poslovi zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Sombora organizuju u okviru Gradske uprave grada Sombora. Savetnik za zaštitu prava pacijenata… Detaljnije

Pravna pomoć

Odsek za matične poslove, pravnu pomoć, biračke spiskove i automatsku obradu podataka Šef odseka: Suzana Kiralj Geler , dipl. pravnik kancelarija br. 58 tel.: 468-138 Radno vreme sa strankama: od 8,00 do 14,00 svakog radnog dana Delatnost Odseka iz oblast pravne pomoći obuhvata: Davanje pravnih saveta Sastavljanje isprava (ugovora, zaveštanja, izjava i dr.) Sastavljanje podnesaka (molbi, tužbi,… Detaljnije

Porez na imovinu

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na: pravo svojine, pravo zakupa, pravo korišćenja ili državinu. Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice (koje vodi odnosno koje ne vodi poslovne knjige), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava svojine, korisnik ili… Detaljnije

Javne nabavke

Zvanična internet prezentacija