Povratak na Odeljenja

Odeljenje finansije

NAČELNIK: Marinov Ružica, dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA ZA OBLAST BUDŽETA, LIKVIDATURE I KNJIGOVODSTVA: Todorić Jelena, dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA ZAOBLAST JAVNIH NABAVKI: Marijana Rilke, dipl. ekonomista

Nadležnost: Odeljenje za finansije obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrt odluke o budžetu za tekuću godinu i donosi mesečne i kvartalne planove likvidnosti, sačinjava izveštaje o mesečnom izvršenju odluke o budžetu za potrebe izvršnog organa, a polugodišnji izveštaj za Skupštinu grada; izradi normativnih akata Gradske uprave u delu finansija; pripremu pojedinačnih akata za izvršni organ vlasti i Skupštinu (rešenja, zaključke, preporuke, uputstva,…); vršenje kontrole zakonitosti, ispravnosti i tačnosti knjigovodstvenih isprava i vrši likvidaciju istih, na osnovu kojih se prenose sredstva budžeta; finansijsko administriranje socijalnih davanja koji se transferišu iz budžeta Republike (boračko-invalidska zaštita, dečiji dodaci,…); kontiranje i knjiženje knjigovodstvene dokumentacije korisnika za koje odsek vodi knjigovodstvo; sačinjavanje izveštaja i završnog računa budžeta sa konsolidovanim podacima budžetskih korisnika, statističkih izveštaja, revalorizaciju i obračun osnovnih sredstava, evidenciju i vođenje kartoteke sitnog inventara; vođenje evidencije ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini i druge dokumentacije od značaja za zakup nepokretnosti; tumačenje i primenu sistemskih zakone vezanih za delatnost Odeljenja; javne nabavke: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; priprema plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; izrada i podnošenje odgovarajućih izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima; priprema i dostavljanje navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; na bazi dostavljenih podataka svih organizacionih jedinica Gradske uprave, sačinjava Godišnji program, kao i Godišnji izveštaj o izvršenim javnim nabavkama i vrši javne nabavke iz nadležnosti organa grada; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki, obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki; poslove ekonomata; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Zvanična internet prezentacija