Povratak na Odeljenja

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj

NAČELNIK: Ivan Kamerer, dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA: Sonja Konjević, diplomirani ekonomista

Nadležnost: Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na: analitičko praćenje stanja u oblasti privrede; praćenje i obezbeđivanje uslova za razvoj i sprovođenje politike iz oblasti ekonomskog razvoja, turizma i privrede; primenu standarda povoljnog poslovnog okruženja i predlaže odluke o merama za podsticanje konkurentnosti grada u privlačenju ulaganja; poslove koji prethode donošenju-davanju saglasnosti od strane osnivača na programe poslovanja JP i JKP čiji je osnivač grad Sombor; kontrolu zarada i cena u JP i JKP čiji je osnivač grad Sombor; staranje o robnim rezervama grada Sombora; praćenje podataka oko privatizacije preduzeća na teritoriji grada Sombora; poslove vezane za rad preduzeća i drugih privrednih subjekata; donošenje rešenja o promeni namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; administrativne poslove za Agenciju za privredne registre i pružanje pomoći lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji svojih firmi; praćenje propisa iz oblasti odbrane i vanrednih situacija; stručno-administrativne poslove za potrebe Štaba za vanredne situacije; aktivnosti na izradi Procene ugroženosti teritorije grada Sombora od elementarnih nepogoda i drugih većih nesreća; aktivnosti na izradi Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Plana funkcionisanja civilne zaštite i sistema osmatranja i obaveštavanja (u sklopu Plana odbrane grada Sombora), formira, oprema i obučava jedinicu civilne zaštite opšte namene; izradu operativnih planova za stručno operativne timove; izradu Plan mobilizacije jedinica, organizuje vršenje mobilizacije jedinice civilne zaštite; izradu Plan odbrane, izrađuje procenu ugroženosti teritorije od ratnih dejstava; stručno administrativne poslove za potrebe Saveta za bezbednost grada; izradu strateških i pojedinačnih planova razvoja u oblastima od značaja za razvoj grada; stručnu analizu neophodne za utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja grada; iniciranje programa i projekata iz oblasti energetske efikasnosti i koordinira aktivnosti na realizaciji istih, te koordinira aktivnosti na donošenju energetskog bilansa grada; davanje stručnog mišljenja o predlozima razvojnih projekata u gradu, koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje o tome nadležnom organu grada; pripremanje projekata i učestvovanje u programima i projektima u cilju unapređenja usluga i obezbeđenja prava građana koja su u nadležnosti grada; učestvuje u partnerskim programima i projektima koje sprovodi grad sa republičkim i pokrajinskim organima i ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, domaćim i međunarodnim organizacijama i partnerima, a na osnovu odluke nadležnog organa grada; koordiniranje radom na izradi i realizaciji projekata u nadležnosti grada i praćenje njihove realizacije, sačinjavanje izveštaja o realizovanim projektima i vođenje njihove evidencije; davanje stručnog mišljenja o modelima i izvorima finansiranja; davanje stručne pomoći nadležnim organima i organizacijama, mesnim zajednicama i udruženjima građana u cilju stvaranja i sprovođenja razvojnih projekata; ostvarivanje saradnje i komunikacije sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanje grada na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; ostvarivanje saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama i donatorima i pronalaženju mogućnosti za finansiranje razvojnih programa; pripremu, upravljanje i realizaciju razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; učestvovanje izradi i realizaciji projekata privatnog i javnog partnerstva i koncesija; upravne, administrativne i stručno-tehničke poslove za potrebe organa grada; izradu strateških i planskih akata i programa razvoja; predlaganje stimulativnih mera za otvaranje novih MSP i privlačenje stranih investicija; praćenje propisa iz oblasti turizma i njihovu primenu iz nadležnosti lokalne samouprave; kategorizaciju ugostiteljskih objekata, kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava, kao povereni posao u skladu sa Zakonom o turizmu; donošenje rešenja o kategorizaciji isključivo za fizička lica; primanje ugovora od strane fizičkih lica, vezane za poslove pružanja usluga smeštaja i ishrane; vođenje evidencija kategorisanih kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava; dostavljanje Registru turizma kvartalnu evidenciju koju vodi u pisanoj štampanoj i elektronskoj formi; vođenje evidencije registrovanih, licenciranih turističkih vodiča i pratioca grupa i dostavlja Registru turizma; utvrđivanje obaveze i načina plaćanja boravišne takse na teritoriji grada; preduzimanje potrebnih radnji pred nadležnim organima za dobijanje statusa „turističkog mesta“; utvrđivanje turističke naknade, nakon dobijanja statusa turističkog mesta; izradu i redovno ažurira Registar turizma na nivou lokalne samouprave; učestvovanje u donošenju godišnjeg Plana i programa Turističke organizacije grada Sombora; praćenje razvoja turističke delatnosti u skladu sa savremenim trendovima i pravcima razvoja, kako na republičkom, pokrajinskom, tako i na nivou lokalne samouprave; funkcionalno i finansijsko praćenje i učestvovanje u obezbeđivanju uslova za rad Turističke organizacije grada Sombora; izradu propisanih evidencija i obaveštavanje Registratora turizma u slučajevima određenim Zakonom; učestvovanje u izradi predloga programa i načina polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča; učestvovanje u izradi predloga upotrebe sredstava od naplaćene boravišne takse na teritoriji grada Sombora, u skladu sa zakonom; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul KATEGORIZACIJA KUĆA, APARTMANA I SOBA KATEGORIZACIJA SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA OBRAZOVANJE PROJEKTNOG TIMA PROMENA NAMENE POLJOPRIVRENOG ZEMLJIŠTA UVERENJE O STATUSU PREDUZETNIKA UTVRĐIVANJE INVESTICONOG PROGRAMA KÉRELEM HÁZ, LAKOSZTÁLY ÉS SZOBA KATEGORIZÁLÁSA IRÁNT KÉRELEM FALUSI IDEGENFORGALMI HÁZTARTÁS KATEGÓRIÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA IRÁNT PROJEKTCSAPAT LÉTREHOZÁSA IRÁNTI KÉRELEM KÉRELEM MEGMŰVELHETŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDELTETÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNT ÉS A FÖLDTERÜLET FELHASZÁLÁSA NEM… Detaljnije

Registracija preduzetnika putem elektronske prijave (e-registracija)

Uputstvo za korisnike e-registracije

UPUTSTVO ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ VRSTE KUĆA, APARTMANA, SOBA I SEOSKIH TURISTIČKIH DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

Preuzmi

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UVERENJE O STATUSU PREDUZETNIKA

Preuzmi

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ULAGAČA ZA OBRAZOVANJE PROJEKTNOG TIMA JLS ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ULAGAČA ZA UTVRĐIVANJE INVESTICIONOG PROGRAMA

UPUTSTVO ZA ODREĐIVANJE ILI OSLOBAĐANJE OD NAKNADE ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Preuzmi
Zvanična internet prezentacija