ИПА ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈ ОДРЖИВИХ ПРЕКОГРАНИЧНИХ КЛАСТЕРА

Назив пројекта и акроним:
Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters – CBC Clusters

 

Опис пројекта:
Главни изазов који ће се заједнички решити овим пројектом је недостатак квалификоване радне снаге за мала и средња предузећа у доминантним индустријама у посматраној области – индустрији папира и машинства у Белишћу и пољопривреди у Сомбору, заједно са високом стопом незапослености и малим потенцијалом за иновације. То ће бити учињено стварањем два заједничка прекогранична кластера-једног у сектору пољопривреде и примене нових технологија у пољопривреди, који ће се налазити у граду Сомбору, и другог у сектору папирне индустрије и машинства, који ће се налазити у граду Белишћу. Будући да је главни циљ овог пројекта стварање повољног пословног окружења за раст способности и развој потенцијала запошљавања у оквиру малих и средњих предузећа, главна промена коју ће он донети је јачање прекограничне сарадње између индустрије, владе, универзитета и цивилног друштва успостављањем два заједничка прекогранична кластера, којима ће координирати институције за подршку пословању, на подручју Сомбора и Белишћа. 

 

Током овог пројекта биће успостављена два, већ споменута, кластера, представљено иновативно мобилно и веб решење и развијен веб алат за мапирање обновљивих извора у пољопривреди у прекограничној регији. Заједно са тим, две зграде ће бити адаптиране и опремљене за потребе прекограничних кластера. Главна циљна група за овај пројекат су мала и средња предузећа и организације за подршку пословању, али и локалне јавне власти, универзитети, интересне групе и јавност. Овај пројекат ће олакшати и значајно побољшати сарадњу и трговински ток између два подручја, омогућујући малим и средњим предузећима да успоставе партнерство са добављачима комплементарне понуде и интернационализују свој тржишни асортиман.

 

Укупни буџет пројекта (у ЕУР): 1 102 472.76 EUR

Износ суфинансирања ЕУ (у ЕУР): 937 101.83 EUR

Трајање пројекта 01.06.2019 – 30.11.2021 (30 месеци)

Информације о приоритетној оси: Повећање конкурентности и развој пословног окружења у програмској области

 

Име водећег партнера и пројектних партнера:
Град Сомбор, водећи партнер LP
Национална алијанса за локални економски развој, партнер на пројекту PP1
Факултет агробиотехничких знаности Осијек, партнер на пројекту, PP2
Подузетнички инкубатор БИОС, партнер на пројекту PP3
Локална развојна агенција Града Белишћа доо, партнер на пројекту PP4

 

Веб сајт програма: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Ова веб страница је направљена уз помоћ Европске уније. Садржај ове веб странице искључива је одговорност Града Сомбора и ни на који начин не одражава ставове Европске уније.

Project title and acronym:

Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters – CBC Clusters

 

Description of the project: 

Тhe main challenge that will be jointly tackled by this project is the shortage of skilled labour force for SMEs in the dominant industries in the area – paper industry and mechanical engineering in Belišće and agriculture in Sombor,  together with high unemployment rates and low potential for innovation. This will be done by the creation of two joint cross-border clusters – one in the sector of agriculture and applied new technology in agriculture, located in the city of Sombor, and another one in the sector of paper industry and mechanical engineering, located in the town of Belišće. Since main objective of this project is creation of favourable business environment for growth of capabilities and employment potential of SMEs, the main change it will bring about is strengthened cross-border industry-government-university-civil society cooperation through the establishment of two joint cross-border clusters, coordinated by business support institutions, in the area of Sombor and Belišće. During this project two clusters will be established, innovative mobile and web-based solution will be introduced and web-based tool for mapping of the renewable resources in agriculture in the CBC region will be developed. Together with that, two buildings will be adapted and equipped for cross-border clusters purposes. Main target group for this project are SMEs and business support organisations, but local public authorities, universities, interest groups and general public as well. This project will facilitate and significantly improve the collaboration and trade flow between the two areas allowing SMEs to form partnerships with vendors of complementary offerings and internationalise their market range.

 

The amount of EU co-financing (in EUR): 937 101.83 EUR
Duration of the project: 01.06.2019 – 30.11.2021 (30 months)
Information on the project’s Priority Axis and/or Priority Axis icon: Enhancing competitiveness and developing business environment in the Programme area

 

 

Name of the Lead Partner and Project Partners and description of their roles within the project
City of Sombor – Lead Partner, LP
National Alliance for Local Economic Development – Project Partner, PP1
Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek– Project Partner, PP2
Business Incubator BIOS– Project Partner, PP3
Local Development Agency of the Town of Belišće– Project Partner, PP5

 

 

Programme website https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/


The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union.
This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of  City of Sombor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.