Povratak na Gradska uprava

Savetnik prava pacijenata

Na osnovu Zakona o pravima pacijenata, Skupština grada Sombora  na  17. sednici održanoj  23. aprila 2014. godine, donela je Odluku o savetniku za zaštitu prava pacijenata na  teritoriji grada Sombora. Odlukom je definisano da se poslovi zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Sombora organizuju u okviru Gradske uprave grada Sombora.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata (u daljem tekstu Savetnik) obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i daje potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata. U svom radu Savetnik  je obavezan da postupa u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata i drugim propisima kojima se uređuje zaštita pacijenata i zaštita podataka o ličnosti.

Za  Savetnika za zaštitu prava pacijenata u Gradskoj upravi grada Sombora, načelnik Gradske uprave odredio je diplomiranog pravnika Mariju Jerković.

Prigovori Savetniku se mogu podneti u pisanom obliku u Gradskom uslužnom centru, šalteri 11 i 12. Obrazac za prigovor može se preuzeti na ovom sajtu ili se prigovor može dati usmeno na zapisnik u kancelariji Savetnika,

Trg cara Uroša, zgrada Županija Sombor, prizemlje – kancelarija  59,

Kontakt telefon: 025/468-275.

E-mail: mjerkovic@sombor.rs

Obrazac prigovora

Zvanična internet prezentacija