ГРАДСКО ВЕЋЕ: ПРЕКО СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА 26 ЛИЦА

ГРАДСКО ВЕЋЕ:  ПРЕКО СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗАПОСЛЕЊЕ ЗА 26 ЛИЦА

На 32. седници Градског већа утврђен је Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и  канала од пољске штете, Предлог одлуке о преузимању оснивачких права над Комуналним предузећем „ Водовод“ Бездан, а потом и Предлог одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бездан.

Чланови Већа утврдили су и прелог одлуке о покретању поступка ликвидације над ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“, а разлог за покретање поступка ликвидације је усклађивање са Законом о буџетском систему којим је прописано да јавна предузећа од 1. децембра 2016. године губе статус индиректних буџетских корисника. Осим тога, Радна група која је образована да изврши анализу пословања „Дирекције“ навела је и да ово јавно предузеће „не служи сврси због које је основано, а то је изградња града.“

Градско веће утврдило је и Предлог одлуке о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе, а разлози су лоше пословање – губитак од осам милиона динара  у 2015. години и велики број запослених.

Наведени предлози одлука, као и предлози других одлука биће размотрени и на седници Скупштине града.

На 32. седници Градског већа, одржаној 21. новембра, донета је и Одлука о додели субвенција за реализацију програма стручне праксе ради стицања посебних практичних знања и вештина у 2016. години, у укупном износу од 4.171.500,00 динара. Реализацијом програма стручне праксе који је планиран у оквиру Локалног акционог плана запошљавања Града Сомбора, 26 младих незапослених лица имају могућност да стекну практична знања. Лица са средњим и вишим образовањем обављаће праксу шест месеци, а лица са високим образовњем годину дана. Град ће са 10.000,00 динара субвенционисати праксу лица са средњом стурчном спремом, са 12.000, динара праксу лица са завршеним вишим образовањем и са 18.000,00 динара праксу лица са високим образовањем.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свога рада.