апр 24

ГРАДСКО ВЕЋЕ СПРОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ РАДОВА ПОВЕРИЛО ЦРВЕНОМ КРСТУ

57. седница Градског већа

Градско веће је, на 57. седници,  прихватило предлог надлежне комисије и јавни рад „Помоћ у кући“ доделило  сомборском  Црвеном крсту, који се  једини пријавио на јавни позив. Овим јавним радом биће обухваћен град Сомбор и 15 села, а на извршењу услуга биће ангажовано 35 лица, односно, 33 извршиоца и два координатора. С обзиром да вредност јавног рада, по предлогу Црвеног крста износи 16.410.000,00 динара, односно 1.410.000,00 динара више од износа планираног у буџету Града, Градско веће је усвојило закључак којим се дефинише да ће износ од 1.410.000,00 динара бити обезбеђен и реализован у буџету за 2018. годину.

Веће је усвојило треће измене и допуне плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2017. годину, као и информацију о фазама реализације  пројеката који се суфинансирају средствима Покрајинског секретаријата за  пољопривреду, водопривреду и шумараство АП Војводине.

На 57. седници, одржаној 24. априла 2017. године, прихваћена је и информација о вршењу стручно-техничког надзора  ЈКП „Простор“ над радовима одржавања саобраћајне сигнализације које изводи д.о.о. „Сигнал“, те на грађевинско-занатским радовима на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића.

Веће је дало сагласност и на прве измене и допуне годишњег оквирног програма подизања споменика и постављања скулптуралних дела на територији Града за 2017. годину, који се допуњује иницијативама за подизање следећих споменика: „Ратару“,  „Николи Тесли“, „Учитељу“ и „Алтернативи“.
Градско веће је одлучило и о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација