мај 09

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ УСТАНОВА У 2016. ГОДИНИ

59. седница Градског већа

Градско веће је на 59. седници утврдило предлоге за прихватање почетних ликвидационих извештаја за: Развојну агенцију града Сомбора, ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе и ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“. Наведени извештаји биће достављени на разматрање и одлучивање и Скупштини града Сомбора.

На седници одржаној 9. маја, чланови Већа су размотрили извештаје о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности у 2016. години са финансијским показатељима. Јавне установе су у извештајима за 2016. годину навеле најзначајније активности садржане у програмима рада за прошлу годину и приказале финансијске показатеље пословања. Веће је прихватило извештаје јавних установа и упутило их на разматрање и усвајање Скупштини града.
На 59. седници Градско веће је ЈКП „Зеленило“ доделило искључиво право на обављању послова кошења траве и другог растиња у путном појасу атарских путева, о чему ће са „Зеленилом“ бити закључен уговор.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација