Lokalna samouprava

Gradonačelnica

Dušanka Golubović, gradonačelnica grada Sombora   Dušanka Golubović je rođena u Somboru, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Nakon dvogodišnje pripravničke prakse u advokatskoj kancelariji, od 2007. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Sombora. U Gradskoj upravi je obavljala poslove stručnog saradnika za… Detaljnije

Javna preduzeća i ustanove

Komisije

Saveti

Skupština grada

Skupština grada (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Grada, koju čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 61 odbornika. Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština. Pravo je i dužnost odbornika… Detaljnije

Gradsko veće

Gradsko veće vrši sledeće poslove: predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština; neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine; donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine; odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o… Detaljnije

Lokalni ombudsman grada Sombora

  Gradska uprava grada Sombora (zgrada Županija), Trg cara Uroša br. 1, Sombor, prizemlje-soba 58. Kontakti: E-mail: lokalniombudsman@sombor.rs Telefon:  025/468-177  i  066/ 8 33 11 45 Prijem građana je svakog radnog dana, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.   Građani koji se obraćaju Lokalnom ombudsmanu grada Sombora  mogu  popuniti obrazac koji se nalazi u… Detaljnije

Pravobranilaštvo Grada Sombora

Glavni urbanista

Na osnovu člana 51a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13- odluka US, 132/14 i 145/14), čl.5. Odluke o Glavnom urbanisti grada Sombora („Sl. list Grada Sombora“ br.2/15)  i člana 38. Statuta grada Sombora („Sl. list grada Sombora“, br. 2/08  i… Detaljnije

Služba za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave, na osnovu Strateškog plana Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora za period 2018. – 2020godine, Plana i Programa rada za 2018. godinu, odobrenog od strane Gradonačelnice grada Sombora, kao i vanredne inspekcijske nadzore… Detaljnije

Mesne zajednice

Zvanična internet prezentacija