Lokalna samouprava

Gradonačelnica

Dušanka Golubović, gradonačelnica grada Sombora   Dušanka Golubović je rođena u Somboru, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Nakon dvogodišnje pripravničke prakse u advokatskoj kancelariji, od 2007. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Sombora. U Gradskoj upravi je obavljala poslove stručnog saradnika za… Detaljnije

Javna preduzeća i ustanove

Komisije

Saveti

Skupština grada

Skupština grada (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Grada, koju čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 61 odbornika. Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština. Pravo je i dužnost odbornika… Detaljnije

Gradsko veće

Gradsko veće vrši sledeće poslove: predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština; neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine; donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine; odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o… Detaljnije

Zaštitnik građana

  Gradska uprava grada Sombora (zgrada Županija), Trg cara Uroša br. 1, Sombor, prizemlje-soba 58. Kontakti: E-mail: zastitnikgradjana@sombor.rs Telefon:  025/468-177  i  066/ 8 33 11 45 Prijem građana je svakog radnog dana, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.   Građani koji se obraćaju zaštitniku  mogu  popuniti obrazac koji se nalazi u prilogu. Obrazac se… Detaljnije

Pravobranilaštvo Grada Sombora

Glavni urbanista

Na osnovu člana 51a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13- odluka US, 132/14 i 145/14), čl.5. Odluke o Glavnom urbanisti grada Sombora („Sl. list Grada Sombora“ br.2/15)  i člana 38. Statuta grada Sombora („Sl. list grada Sombora“, br. 2/08  i… Detaljnije

Služba za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave, na osnovu Strateškog plana Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora za period 2018. – 2020godine, Plana i Programa rada za 2018. godinu, odobrenog od strane Gradonačelnice grada Sombora, kao i vanredne inspekcijske nadzore… Detaljnije

Mesne zajednice

Zvanična internet prezentacija