Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ БЕЗДАН

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Бездан основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода на територији насељеног места Бездан, Бачки Брег, Бачки Моноштор и Колут.

Претежна делатност предузећа је: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

  Остале делатности предузећа су: 33.12 – Поправка машина 33.13 – Поправка електронске и оптичке опреме 35.21 – Производња гаса 35.22 – Дистрибуција гасовитих горива гасоводом 37.00 – Уклањање отпадних вода 42.21 – Изградња цевовода 42.91 – Изградња хидротехничких објеката 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система   46.72 – Трговина на велико металима и металним рудама 46.74 – Трговина на велико металном робом, инсталационим               материјалима, опремом и прибором за грејање 46.77 – Трговина на велико отпацима и остацима 47.52 – Трговина на велико металном  робом, бојама и стаклом у специјализованим   продавницама 49.41 – Друмски превоз терета 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају 69.10 – Правни послови 69.20 – Рачуводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање 70.10 – Управљање економским субјектом 70.22 – Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 71.11 – Архитектонска делатност 71.12 – Инжињерска делатности техничко саветовање 71.20 – Техничко испитивање и анализа 81.29 – Услуге осталог чишћења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“ БЕЗДАН
Назив ЈКП „Водовод“
Адреса 25270 Бездан, Сомборски пут бб
Телефон 025/810-369
Директор Дејан Кубатов
Интернет страница www.vodovodbezdan.rs
Mail vodovodkom@mts.rs