Povratak na Савети

Савет за младе

Скупштина Града Сомбора је на 3.седници, која је одржана 08.јула 2016.г., именовао нови Савет за младе. Именовано је свих 11 чланова Савета, чиме је ово радно тело скупштине у целости формирано.
У Савет за младе су именовани:
1. Данијела Дубајић
2. Небојша Опачић
3. Книпл Тамара
4. Мајда Фодора
5. Милош Милошевић
6. Марко Марић
7. Немања Ненадовић
8. Мирјана Филиповић
9. Дејан Ђорђић
10. Невен Ристић
11. Драган Ненадов
Мандат новоименованих чланова Савета за младе је 4 године, уз могућност реизбора.

ШТА ЈЕ САВЕТ ЗА МЛАДЕ?
Савет за младе Града Сомбора је саветодавно тело Скупштине Града Сомбора.
Његове су надлежности уско везане за креирање омладинске политике на локалном нивоу, саветовање скупштине у одлукама које се тичу младих и подстицање пројеката и програма из области рада са младима. Савет за младе броји укупно 11 чланова. Рад Савета за младе у Сомбору превасходно је био везан за реализацију градских конкурса „Програми за децу“ и „ЛАП за младе“.
Опсег и надлежности Савета за младе дефинисане су:
1. Законом о младима Републике Србије („Сл. Гласник Р Србије бр.50/2011“) – експлицитно чланом 17. овог закона
2. Статутом Града Сомбора („Сл. Лист Града Сомбора“ број 02/2008) – експлицитно члановима 53-55
3. Одлука о оснивању радних тела Скупштине Града Сомбора („Сл. Листе Града Сомбора“ број 3/2008) – експлицитно члановима 26-28

Први Савет за младе Града Сомбора је конституисан 16.децембра 2008. године. Ово је од успостављања, четврти сазив Савета за младе.

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА ЗА МЛАДЕ (сходно Статуту Града Сомбора):
1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активности учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града;
4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина у областима значајним за младе;
5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини, Градоначелнику и Градском већу;
6) иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града;
7) подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Града;
9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета Града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Града.

Преглед чланова претходних сазива САВЕТА ЗА МЛАДЕ

I сазив Савета за младе 2008-2012: Александар Марковић, Милана Брстило, Владимир Лалошевић, Никола Пејовић, Маја Буловић, Бранислав Шошкић, Тамара Стојковић, Тибор Киш, Рената Бачи, Никола Пајић и Бојан Марковић

II сазив Савета за младе 2013-2014: Александар Марковић, Тибор Киш, Тамара Стојковић, Срђан Влашкалић, Никола Моравчић, Небојша Опачић, Сања Смиљић, Маја Штефанец, Дејан Ђурковић, Никола Пејовић, Немања Стеванчев

III сазив Савета за младе 2014-2016: Сања Смиљић, Јована Бјелић, Жељко Косановић, Драган Никодијевић, Дејан Ђорђевић, Небојша Опачић, Тибор Киш, Тамара Стојковић, Мирјана Филиповић, Славица Вукичевић, Корнел Кесег

Званична интернет презентација