Povratak na Lokalna samouprava

Skupština grada

Skupština grada (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Grada, koju čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupština ima 61 odbornika.

Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština.

Pravo je i dužnost odbornika da:

  • učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tela; izvršava poverene zadatke;
  • predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima;
  • podnosi inicijative za donošenje odluka i drugih akata;
  • daje amandmane na predloge odluka;
  • i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine.

Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljenjem sekretara Skupštine.

Skupština, u skladu sa zakonom:

1) donosi statut Grada i poslovnik Skupštine;

2) donosi budžet i završni račun Grada;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

4) donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;

5) donosi urbanistički plan Grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

6) donosi propise i druge opšte akte;

7) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom Grada i vrši nadzor nad njihovim radom;

9) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje, nakon sprovedenog javnog konkursa, i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač, i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

10) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;

12) bira i razrešava gradonačelnika i, na predlog gradonačelnika, bira zamenika gradonačelnika i članove Gradskog veća;

13) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu;

14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

15) donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

17) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;

18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja Grada.

Pored tih poslova, Skupština obavlja i poslove utvrđene Statutom, i to:

1) daje saglasnost na programe rada korisnika budžeta;

2) donosi odluku o saradnji i udruživanju Grada, njegovih organa i službi, kao i preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, sa drugim jedinicama lokalne samouprave, njenim organima i službama u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti, u skladu sa Ustavom i zakonom;

3) donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Grada, i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima u skladu sa zakonom;

4) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine su javne.

Skupština osniva najmanje 10 stalnih radnih tela radi razmatranja i rešavanja pitanja iz njene nadležnosti.

Skupština može osnivati povremena radna tela, radi razmatranja pitanja iz njene nadležnosti koja se pojave tokom rada Skupštine, a nisu iz nadležnosti stalnog radnog tela.

Za članove stalnih radnih tela, pored odbornika, imenuje se i određeni broj građana, čiji broj ne može biti veći od broja odbornika u radnom telu.

Predsednik radnog tela imenuje se iz reda odbornika.

Članovi stalnih radnih tela imenuju se na četiri godine, s tim da mogu biti razrešeni pre isteka tog roka.

Predsednika i članove stalnih radnih tela bira i razrešava Skupština na predlog odborničkih grupa u Skupštini.

Skupština osniva i samostalna radna tela: Savet za međunacionalne odnose, Savet za mlade i Komisiju za ravnopravnost polova.

Uslove za rad radnih tela i obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova obezbeđuje Gradska uprava.

Skupština ima predsednika i zamenika predsednika koji se biraju i razrešavaju u skladu sa zakonom.

Kandidata za predsednika Skupštine predlaže najmanje jedna trećina odbornika.

Za predsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja odbornika.

Ako je predloženo više kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu većinu, izbor između kandidata se ponavlja na istoj sednici.

Ako ni u drugom krugu predsednik Skupštine nije izabran, ponavlja se postupak izbora.

Predsedništvo

Poslovnik o radu

Spisak skupštinskih odbornika

Peruničić  Vojo Stanić Slobodan Jocić Nikola Lalošević Vesna Milica Simendić Tica Ljiljana Sekulić Miodrag Burnać Vinko Ivančević Jelena Zavišin Srđan Velebit Željko Alavanja Vagić Milica Žiža Željko Milić Siniša Babić Radmila Dragan Knežević Škopelja Vladimir Novaković Zdravka Popović Darko Grujić Đorđe Drvar Miroslava Žiža Nikola Sekulić Đuro Dubaić Danijela Jovičić Nikola Matijević Dejan Sekulić Dragana… Detaljnije

Skupštinska radna i savetodavna tela

Skupština Grada ima sledeće radna tela:   1. Odbor za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose, 2. Odbor za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta, 3. Odbor za budžet i finansije, 4. Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine, 5. Odbor za privredu i privatizaciju, 6. Odbor za poljoprivredu, 7. Odbor za… Detaljnije

Izbori 2016

Zvanična internet prezentacija