Povratak na Skupština grada

Predsedništvo

Prim. Dr. Zoran Parčetić

Predsednik

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte i propise koje je donela Skupština, sarađuje sa izvršnim organima i vrši poslove koje mu poveri Skupština.   Zoran Parčetić je rođen 27.08.1963. godine u Somboru. Medicinski fakultet za zvanje doktora medicine završio je 1990.god., stručni… Detaljnije

Zamenik predsednika

Miodrag Sekulić, zamenik predsednika Skupštine grada Sombora – nije na stalnom radu Miodrag Sekulić je rođen u Somboru 14.03.1954.god., gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Pravni fakultet je završio u Novom Sadu nakon čega je radio u somborskom pravosuđu do 1985.godine. Od tada se bavi advokaturom. Obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora SO Sombor… Detaljnije
Vera Baljak

Sekretar

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine se postavlja na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine može biti postavljeno lice sa… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija