јун 24

ОДРЖАНА 163. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

163. седница Градског већа

163. седница Градског већа

163. седница Градског већа Града Сомбора одржана је у понедељак 24.06.2019. године.

Већници су одлучивали о шест тачака дневног реда.

Између осталог, усвојени су Предлог одлуке о изради плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01, Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора и Предлог за усвајање финансијског плана – „Организовање и функционисање цивилне заштите – јавни ред и безбедност“.

Планирање, коришћење, заштита, уређење и грађење у подручју обухвата Плана генералне регулације засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, усклађивањем коришћења простора са створеним могућностима и ограничењима и са потребама дугорочног развоја.

Одлука о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора за основни циљ има израду стратешког документа којим ће се: утврдити плански развој свих градских функција са пратећим садржајима, преиспитати граница грађевинског земљишта, унапредити комунална инфраструктура, као и створити основа за израду ПГР-ова на целокупној територији обухвата Плана, како би се будућа градитељска активност на овом простору усмерила у правцу највеће могуће усклађености појединачних, групних и општих друштвених интереса.

Финансијским планом – „Организовање и функционисање цивилне заштите – јавни ред и безбедност“ распоређују се средства у износу од 5.671.000,34 динара која су обезбеђена Одлуком о буџету града Сомбора за 2019. годину за организовање и функционисање цивилне заштите на: трошкове израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Града Сомбора, сервисирање сирена за јавно узбуњивање на територији Града Сомбора, опремање јединице цивилне заштите опште намене (униформе, чизме, пумпе и средства радио везе), издатке за гориво за ватрогасна возила за ДВД, материјал за текуће потребе ДВД-а и покриће дела обавеза ДВД-а по уговорима из 2018. године.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација