дец 19

ОДРЖАНА 39. СЕДИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председница Скупштине Љиљана Тица, заменик председнице Миодраг Секулић и секретарка скупштине Вера Баљак

Председница Скупштине Љиљана Тица, заменик председнице Миодраг Секулић и секретарка скупштине Вера Баљак

У среду 18. децембра 2019. год. одржана је 39. седница Скупштине града Сомбора на којој су одборници Скупштине надполовичном већином од укупног броја одборника усвојили Одлуку о Буџету града Сомбора за 2020. годину.

План бруто буџета за 2020. годину износи 3.788.962.580 динара и обухвата средства опредељена Одлуком о буџету града у износу од 3.529.200.000 динара и средства индиректних буџетских корисника предвиђена из осталих извора финансирања у износу од 259.762.580 динара. Према расходној страни издвајања за градску управу, Извршни орган, Скупштину и градска предузећа износиће 11,2% бруто буџета, за комуналну област 38,1%, друштвене делатности 24,4%, образовање 17,8% и расходе опште намене8,5% бруто буџета.

Издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава буџета, јер приоритет локалне самоуправе представљају капитални инвестициони пројекти. У образложењу Одлуке о буџету за 2020. годину који су усвојили одборници стоји да ће и у 2020. години буџет града Сомбора имати развојни карактер са значајно повећаним капиталним улагањима, што ће обезбедити задржавање високе динамике инвестиционе активности и самим тим омогућити наставак привредног раста.

Пре доношења Одлуке о Буџету града Сомбора за 2020. годину, одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета за 2019. годину у периоду јануар – септембар текуће буџетске године. У Извештају се истиче да су приходи буџета Града у посматраном периоду остварени у износу од 2.120.047.886 динара, док су укупни буџетски расходи у истом периоду износили 2.033.296.000 динара, што показује да је ликвидност буџета била на задовољавајућем нивоу и да иста није била угрожена, што значи да су све функције корисника очуване, а обавезе преузете Одлуком о буџету за текућу годину сервисиране.

Одборници су на 39. седници Скупштине дали сагласност  на програме пословања јавних комуналних предузећа и установа  чији је оснивач Град, за 2020. годину као и предлог програма рада и финансијског плана Туристичке организације града Сомбора.

На предлог одбора за кадровска и административна питања и радне односе, а након спроведених јавних конкурса, одборници су за директора Културног центра „Лаза Костић“ именовали Весну Шашић а за директорицу „Апотеке“ Сомбор именована је Десанка Витас.

Одборници су донели Одлуку о покретању јавно-приватног партнерства за реализацију пројекта „Центар за третман отпада на депонији Ранчево“ у Сомбору, као и предлог пројекта јавно-приватно партнерство (ЈПП) за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада на депонији „Ранчево“. Основни циљ Пројекта јавно-приватног партнерства (ЈПП), је успостављање дугорочно одрживог система управљања отпадом на начин који има минимално штетан утицај на животну средину и здравље садашњих и будућих генерација, уз рационално коришћење ресурса и поштовање савремених принципа управљања отпадом. Изградњом центра за третман отпада санирала би се и постојећа депонија кроз примену одговарајућих мера заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде.

Одборници су усвојили Одлуку којом се одређује проценат јавног капитала у власништву града Сомбора у привредном друштву „Севертранс Сомбор АД“ које се приватизује у поступку приватизације „Севертранс Сомбор АД“. Према овој одлуци град поседује 16,9057% од укупне емисије акција  односно 55.827 акција и Скупштина је сагласна да се у поступку приватизације овог предузећа прода 100% капитала  града Сомбора.

                                                                          Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација