ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Обавештавамо наше суграђане да су отворене пријаве за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру, односно прикључење на воду, гас, струју, канализацију и грејање. Рок за подношење захтева за привремено прикључење траје до 15. октобра 2023. године.

Власник нелегално изграђеног објекта може поднети захтев само за један објекат, кућу или стан где станује, а захтев се подноси Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе града Сомбора на шалтеру број 1 Услужног центра зграде Жупаније.

Власник може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу.

Потребна документација:

  1. Очитане личне карте (фотокопије у случају да је лична карта без чипа) власника и чланова његовог домаћинства;
  2. Геодетски снимак објекта.
  3. Један од доказа:

-Уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде;

-Уговор о куповини објекта у изградњи;

-Уговор о суинвестирању приликом изградње објекта;

-Уговор о заједничкој изградњи;

-Уговор о поклону;

-Уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или о надзиђивању;

-Правоснажно решење о наслеђивању;

-Уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи;

-Правоснажна судска пресуда;

-Друга исправа или одлука надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности.

            4. За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се:

                  -Доказ да је покренут поступак озакоњења;

-Оверена изјава (или други доказ) да је објекат изграђен и да се користи за становање.

5. Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање    доставља:

-Уговор о куповини објекта, оверен у форми прописаној у време закључења уговора;

-Изјаву да он и чланови породичног домаћинства немају други објекат за становање.

Надлежни орган је дужан да у року од петнаест дана од дана подношења захтева изда обавештење о испуњености услова за привремено прикључење. Ако постоје услови за привремено прикључење, надлежни орган о томе обавештава привредно друштво (комунално предузеће).

По утврђивању испуњености техничких услова, привредно друштво (комунално предузеће) ће извршити изградњу прикључка и прикључити објекат на дистрибутивну мрежу.

Све додатне информације, грађани могу да добију у канцеларији 146/I, у згради Жупаније.