Povratak na Захтев усвојен

2018. година

Решење бр. 351-010-2018-V од 11.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-011-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-014-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-017-2018-V од 12.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-023-2018-V од 18.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-036-2018-V од 23.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-047-2018-V од 29.01.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-059-2018-V од 01.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-060-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-061-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-064-2018-V од 02.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-065-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-076-2018-V од 08.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-086-2018-V од 09.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-096-2018-V од 19.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-097-2018-V од 20.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-099-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-101-2018-V од 21.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-105-2018-V од 23.02.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-125-2018-V од 01.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-132-2018-V од 07.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-133-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-135-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-136-2018-V од 08.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-138-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-144-2018-V од 09.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-158-2018-V од 13.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-161-2018-V од 15.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-179-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-180-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-182-2018-V од 21.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-188-2018-V од 23.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-192-2018-V од 23.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-206-2018-V од 30.03.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-217-2018-V од 03.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-225-2018-V од 05.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-228-2018-V од 10.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-231-2018-V од 13.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-240-2018-V од 16.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-248-2018-V од 16.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-249-2018-V од 19.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-259-2018-V од 24.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-261-2018-V од 24.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-269-2018-V од 27.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-270-2018-V од 27.04.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-290-2018-V од 03.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-302-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-303-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-304-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-305-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-308-2018-V од 09.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-317-2018-V од 14.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-318-2018-V од 14.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-322-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-323-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-325-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-335-2018-V од 16.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-337-2018-V од 15.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-339-2018-V од 17.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-343-2018-V од 18.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-352-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-354-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-355-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-356-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-372-2018-V од 24.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-374-2018-V од 25.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-381-2018-V од 28.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-385-2018-V од 29.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-386-2018-V од 29.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-387-2018-V од 30.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-395-2018-V од 30.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-396-2018-V од 29.05.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-409-2018-V од 05.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-417-2018-V од 06.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-435-2018-V од 07.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-436-2018-V од 07.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-438-2018-V од 08.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-440-2018-V од 12.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-445-2018-V од 11.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-446-2018-V од 15.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-449-2018-V од 15.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-450-2018-V од 15.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-452-2018-V од 15.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-453-2018-V од 15.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-464-2018-V од 20.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-475-2018-V од 21.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-477-2018-V од 21.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-479-2018-V од 20.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-480-2018-V од 20.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-481-2018-V од 20.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-487-2018-V од 26.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-491-2018-V од 27.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-493-2018-V од 29.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-501-2018-V од 29.06.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-503-2018-V од 02.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-511-2018-V од 05.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-512-2018-V од 05.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-520-2018-V од 09.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-522-2018-V од 06.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-523-2018-V од 05.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-533-2018-V од 11.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-536-2018-V од 13.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-543-2018-V од 17.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-544-2018-V од 18.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-552-2018-V од 20.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-554-2018-V од 23.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-557-2018-V од 18.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-567-2018-V од 26.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-570-2018-V од 26.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-573-2018-V од 27.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-574-2018-V од 27.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-580-2018-V од 27.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-581-2018-V од 27.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-585-2018-V од 30.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-589-2018-V од 27.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-590-2018-V од 31.07.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-591-2018-V од 01.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-598-2018-V од 02.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-599-2018-V од 02.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-601-2018-V од 03.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-603-2018-V од 06.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-604-2018-V од 06.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-606-2018-V од 03.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-610-2018-V од 07.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-614-2018-V од 06.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-615-2018-V од 06.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-617-2018-V од 09.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-634-2018-V од 15.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-636-2018-V од 15.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-638-2018-V од 16.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-656-2018-V од 22.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-661-2018-V од 21.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-663-2018-V од 24.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-664-2018-V од 23.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-666-2018-V од 23.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-667-2018-V од 28.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-671-2018-V од 23.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-672-2018-V од 23.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-677-2018-V од 28.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-682-2018-V од 23.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-691-2018-V од 30.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-692-2018-V од 29.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-693-2018-V од 29.08.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-702-2018-V од 06.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-706-2018-V од 06.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-709-2018-V од 07.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-710-2018-V од 07.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-714-2018-V од 05.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-716-2018-V од 07.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-718-2018-V од 10.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-719-2018-V од 10.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-727-2018-V од 12.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-728-2018-V од 06.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-733-2018-V од 13.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-736-2018-V од 14.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-747-2018-V од 20.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-768-2018-V од 26.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-776-2018-V од 26.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-777-2018-V од 27.09.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-785-2018-V од 01.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-806-2018-V од 05.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-813-2018-V од 09.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-814-2018-V од 08.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-815-2018-V од 09.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-824-2018-V од 10.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-833-2018-V од 12.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-835-2018-V од 12.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-836-2018-V од 12.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-837-2018-V од 12.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-841-2018-V од 12.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-845-2018-V од 11.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-847-2018-V од 16.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-852-2018-V од 18.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-874-2018-V од 24.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-882-2018-V од 23.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-883-2018-V од 25.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-884-2018-V од 24.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-889-2018-V од 26.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-905-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-909-2018-V од 31.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-910-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-919-2018-V од 01.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-921-2018-V од 01.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-934-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-935-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-936-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-938-2018-V од 30.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-941-2018-V од 31.10.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-944-2018-V од 06.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-951-2018-V од 06.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-952-2018-V од 07.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-960-2018-V од 06.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-961-2018-V од 06.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-968-2018-V од 09.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-969-2018-V од 09.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-982-2018-V од 14.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-983-2018-V од 15.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-991-2018-V од 19.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1004-2018-V од 20.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1008-2018-V од 21.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1009-2018-V од 19.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1019-2018-V од 21.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1022-2018-V од 21.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1025-2018-V од 26.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1028-2018-V од 27.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1029-2018-V од 27.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1034-2018-V од 28.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1038-2018-V од 29.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1039-2018-V од 29.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1045-2018-V од 30.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1050-2018-V од 30.11.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1065-2018-V од 04.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1077-2018-V од 07.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1095-2018-V од 13.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1109-2018-V од 14.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1114-2018-V од 18.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1120-2018-V од 18.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1121-2018-V од 19.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1125-2018-V од 24.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-1132-2018-V од 25.12.2018. године – захтев се одобрава

Решење бр. 351-977-2017-V од 05.01.2018. године – захтев се одобрава

Званична интернет презентација