јун 27

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ПРВИ РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Већина одборника за ребаланс Одлуке о буџету града за 2018. годину

Већина одборника за ребаланс Одлуке о буџету града за 2018. годину

На почетку заседања, Скупштина је потврдила мандат одборнику Драгану Кнежевићу, медицинском техничару из Сомбора, са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, након избора одборника  др Далибора Форгића, за члана Градског већа  за област здравства и социјалне заштите, на прошлој седници Скупштине града Сомбора.

Предлог првог ребаланса буџета града Сомбора за 2018. годину, на 26. седници образложио је Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду.

Дојић је навео основне разлоге за доношење Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града  Сомбора за 2018. годину.

„ Израда Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину условљена је пре свега распоредом износа “суфицита“ утврђеног Одлуком о Завршном рачуну буџета града Сомбора за 2017. годину у износу од 49.734.089,00  динара у који су укључена дозначена неутрошена наменска трансферна средства из буџета виших нивоа власти и  средства од казни за саобраћајне прекршаје. Осим тога,  поједини буџетски корисници исказали су потребу за преструктурирањем апропријација у важећој Одлуци о буџету града Сомбора за 2018. годину, како би могли неометано функционисати у складу са законским одредбама. Одлуком о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018.годину текући приходи су дефинисани на нивоу од 2.969.000.000,00  динара што представља увећање истих, у односу на основну Одлуку о буџету за 2018.годину, за 119.000.000,00  динара или 3,8%“, навео је Дојић.

Дојић је додао да је поређењем наплате прихода и примања у периоду јануар-мај текуће године,  са истим временским  периодом  претходне године, установљено да је дошло до  увећања одређених категорија прихода.

Извршење расходне стране Одлуке о буџету града за 2018. годину, према речима члана Градског већа Дојића, указивало је на могућност смањења појединих расхода.

„То су трошкови који се односе на функционисање Извршног органа власти и Градске управе за око десет милиона динара, смањење издвајања за текућу буџетску резерву  за око три милиона динара, мања издвајања за грађевинске објекте у пољопривреди и  други трошкови. За додатним финансијским средствима оправдану потребу су исказали  поједини буџетски корисници  и то је довело  до увећања расходне стране буџета.   Укупна средства буџета овом Одлуком дефинишу се на нивоу од  3.247.505.778,00  динара укључујући пренета средства и средства трансфера виших нивоа власти. Највиши ниво раста планиран је у оквиру улагања у комуналну инфраструктуру, како у облику самосталног финансирања из буџета, тако и у облику предфинансирања и суфинансирања путем пројеката са вишим нивоима власти“, навео је, осим осталог, образлажући ребаланс буџета Сава Дојић.

Након расправе одборници су Одлуку о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину усвојили већином гласова.

Одборници су већином гласова донели и Стратегију одрживог развоја града Сомбора за период 2014-2020. године, а након извршене ревизије овог документа, као и Програм развоја туризма града Сомбора за период 2017-2025. године.

У даљем раду, Скупштина је донела и следеће одлуке: Одлуку о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора, Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о додељивању искључивог прва јавним предузећима којима је оснивач град Сомбор, за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

На 26. седници Скупштине града, одржаној 22. јуна 2018. године, донете су и: Одлука о димничарским услугама, Одлука о одржавању јавних зелених површина, Одлука о јавној расвети, те Одлука о такси превозу на територији града Сомбора.

Одборници су донели и решење о престанку функције директора  Миодрагу Пуповцу у ЈКП „Зеленило“, због  истека  временског  периода на који је именован, и  уместо њега за в.д. директора овог предузећа именовали Николу Ланчушког, дипл. еконномисту.

Скупштина је дала сагласност на прве измене и допуне програма пословања за 2018. годину јавним комуналним предузећима: ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Водовод“, Бездан.

Одборници су дали сагласност на Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“, сагласили се са првим изменама и допунама Статута Туристичке организације града Сомбора, одлучили о имовинско-правним предметима, те усвојили треће измене и  допуне  решења  о образовању Комисије за планове града Сомбора.

Одлучујући о предлозима Одбора за кадровска и административна питања, Скупштина је за директора Историјског архива именовала,  досадашњег в.д. директора ове установе, Браниславу Ристивојевић,  док је за председника Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“,  уместо  досадашње председнице Драгане Мрђенов, именован  проф. др Недељко Родић. Скупштина је одлучила и о другим предлозима Одбора за кадровска и административна питања.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација