Povratak na Установе социјалне заштите

Центар за социјални рад Сомбор

www.csrsombor.org.rs

Центар за социјални рад Сомбор основан је 15. марта 1960. године.

Данас запошљава 42 стручна, административна и техничка радника. Од тог броја за обављање послова јавних овлашћења ресорно Министарство финансира 27 запослених, а за послове из надлежности града Сомбора Град обезбеђује 14 плата, док једног запосленог финансира општина Апатин.

Јавна овлашћења обављају следеће организационе јединице; правна служба, служба заштите деце и младих, служба заштите одраслих и старијих, рачуноводство.

У октобру 2016. основане су две службе које обављају послове социјалне заштите из надлежности града Сомбора: служба локалних права и услуга, те служба заштите и подршке породици.

СЛУЖБА ЛОКАЛНИХ ПРАВА И УСЛУГА

            Има следеће канцеларије:

 1. Управно-правни послови и новчана давања,
 1. Планирање и развој услуга, и
 1. Писарницу
 1. Управно-правни послови и новчана давања

            На основу Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора током ове године Служба локалних права и услуга Центра за социјални рад Сомбор ће на основу важећих  правилника одлучивати у првостепеном поступку о остваривању:

 

            1.1. Права на дневне услуге у заједници које се односе на дневни боравак за лица са сметњама у развоју, а које се пружају бесплатно деци и младима узраста до 18 година тј. омладини старијој од 18 година и одраслим лицима која живе у породицама корисницима новчане социјалне помоћи.

 

            1.2. Помоћ у кући коју могу да остваре деца, млади, као и стара инвалидна и хронично оболела лица која живе сама у домаћинству или са другим лицем неспособним за пружање помоћи. По прикупљеној документацији и поднетом захтеву од стране корисника право на помоћ и негу у кући ће донетим решењем признати Центар за социјални рад, а односиће се на одређен број сати недељно, најдуже  до краја календарске године у којој је захтев поднет.

 

            1.3. Персонална асистенција којом се пружа услуга подршке кориснику у одржавању и унапређењу квалитета живота кроз одржавање што већег степена независног живљења уз активно учествовање у заједници.  Ово је једина услуга коју Град Сомбор обезбеђује путем јавне набавке и до сада ју је реализовао  једини лиценцирани пружалац услуга социјалне заштите на територији града, реч је о  Удружењу грађана „Центар за самостални живот инвалида Сомбор“.

            1.4. Једнократне помоћи појединци или породице са територије града остварују када се нађу у стању изненадне социјалне потребе. Корисници овог права су у претходном периоду били искључиво корисници права на новчану социјалну помоћ. Како сматрамо да овај вид новчане помоћи није „додатак“ на новчану социјалну помоћ коју исплаћује Република Србија у овој години Центар ће у складу са својим овлашћењима спроводити у потпуности Одлуку о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора. Решења ће се доносити на основу поднетог захтева и странкама достављати у најкраћем могућем року.  Све једнократне новчане помоћи биће исплаћиване путем поште

 

            1.5. Опремање корисника за смештај у установе социјалне заштите или другу породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе односно породице. Ово право  Центар за социјални рад ће омогућавати лицима која су упућена на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу када ове своје потребе не могу да обезбеде сама нити су у прилици да то за њих учине сродници. Лица која користе овај вид помоћи су под посебном заштитом Центра за социјални рад зашто што се углавном ради о грађанима лишеним пословне способности или се ради о деци без родитељско старања.

 

            1.6. Народна кухиња ће у 2017. години омогућавати бесплатан оброк  најугроженијим категоријама становника града, а на основу  стручне процене Центра за социјални рад и усаглашеног Плана активности за народну кухињу. Такође, Центар ће  утврђивати и којим је корисницима социјалне помоћи  са територији села, салашких насеља и салаша,  неопходна подршка у пакетима хране.

            1.7. Трошкови сахране су, такође, предмет одлучивања Центра за социјални рад Сомбор као првостепеног органа за признавање накнаде трошкова сахране социјално угрожених лица и корисника новчане социјалне помоћи.

            1.8. Смештај у Сигурну кућу жена и деце жртава породичног насиља и жртава трговине људима вршиће се на основу процене ризика у складу са правилником о пружању услуге и решења о признавању овог права надлежне службе Центра за социјални рад у Сомбору, односно другог центра на основу уговора који са његовим оснивачем закључује град Сомбор.

            1.9. Смештај у прихватилиште  краткотрајан смештај лица са пребивалиштем у  граду Сомбору, а  која су затечена ван места становања (на територији  Републике Србије) и потрено им је неодложно збрињавање.

 1. Планирање и развој услуга

Организациона јединица је добила мандат да обавља мониторинг и евалуацију услуга које финансира град Сомбор. На овим пословима биће ангажовани стручни радници службе, а биће спроведено неколико истраживања задовољства корисника услуга у граду и насељеним местима и салашким насељима.

Током протекле године лобирали смо за увођење услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују.  Услуга би била намењена лицима узраста између 15 и 26 година, која немају могућности да се врате у биолошке породице или код сродника. Ова услуга би била и алтернатива смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, односно ради оспособљавања за самосталан живот. Очекујемо средства из наменских трансфера јер је просек примања у граду за 20 одсто мањи  од републичког.

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

            Има следеће канцеларије:

 1. Сигурна кућа
 2. Брачно и породично саветовалиште
 3. Едукативно-социјално саветовалиште.
 1. Сигурна кућа

Основна активност Сигурне куће је ургентно збрињавање и пружање свих могућих облика заштите до безбедног напуштања.

Поред смештаја, Сигурна кућа пружа и саветодавне услуге за жене које се самоиницијативно определе. Најчешће имају проблем насиља који се актуелно дешава, а нису довољно упознате ни спремне да пријаве насилника и желе дискретну и лако доступну услугу. Исту услугу добијају и жене које оснажене излазе из насиља и отварају друге проблеме у породичном систему, за које, такође, траже подршку.

У оквиру куће налази се 8 соба са по 3 лежаја, при чему је смештајни капацитет максимално 24 особе.

 1. Брачно и породично саветовалиште

Брачно и породично саветовалиште обавља саветодавно-терапијске послове, који подразумевају пружање помоћи породици у решавању проблема у оквиру система социјалне заштите и повезивање са другим системима помоћи, развијање личних капацитета у циљу успостављања функционалног брачног и породичног живота, саветодавни и терапијски рад са појединцима, партнерима и породицама у кризним ситуацијама и саветодавни превентивни рад са појединцима, партнерима и породицама.

 1. Едукативно-социјално саветовалиште

Саветовалиште  пружа помоћ родитељима и младима у решавању проблема у оквиру система социјалне заштите, унапређења личних капацитета и компетенција, образовању у циљу успостављања функционалног и самосталног живота појединаца, породица и група у кризним ситуацијама, а са ослонцем на унапређен систем превентивног рада са циљним групама корисника.

Званична интернет презентација