Povratak na Јавна расправа – увид

Јавни позив и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на кат.парц.бр.5512, 5513 и 7910 К.О. Бездан