Povratak na Обавештења (2018. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Званична интернет презентација