Povratak na Архива

Обавештења (2018. година)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Сушара са подним складиштем за житарице, на катастарским парцелама број 5279 и 5280, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Мославина“ ДОО, Огњена Прице бр. 25, Сомбор

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/4, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 01“ д.о.о., улица Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/3, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 02“ д.о.о., улица Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Пољопривредна биогасна станица за производњу електричне енергије снаге 500кWel, Г категорије, на кат. парц. бр. 1564/5, К.О. Алекса Шантић, носиоца пројекта „АШ БИОПЛИН 03“ д.о.о., улица Сегедински пут бр. 86, Суботица

Обавештење о изради Елабората о мрежи основних школа на територији града Сомбора и нацрта Одлуке о мрежи основних школа на територији града Сомбора

Oбавештење о почетку рада на припреми Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Obejakt станице за снабдевање горивом моторних возила, катастарска парцела број 11287/1, на територији Града Сомбора, носица пројекта „ЦЕРЕНА-ТРАДЕ“ д.о.о., Стапарски пут бр. бб, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2179 03 СО Бездан, Сомбор“, катастарска парцела број 6050/2, К.О. Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2243 04 Сомбор север“, катастарска парцела број 178, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/4, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Потпара Драгане из Куле

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/6, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Обавештење о давању сагласности на Одлуку о четвртим изменама и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

ОБАВЕШТЕЊЕ О КРЕТАЊУ, ПАРКИРАЊУ И ОСТАВЉАЊУ ВОЗИЛА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА И ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Рок за четврту рату 14. новембар 2018. године

Обавештење везано за утврђивање пореза на имовину за куће које се користе за одмор и/или рекреацију

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројеката Млекара за прераду млека и производњу сирева, спратности П+0, на катастарској парцели број 9450/5, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Наша Фамилиа“ д.о.о. Сомбор, улица Душана Станичкова бр. 8, Сомбор

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Обавештење о остављању возила на јавним површинама

План вршења комуналнополицијског надзора у насељеним местима за НОВЕМБАР 2019. године

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2243 04 Сомбор север“, катастарска парцела број 178, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција радио базне станице мобилне телефоније „НС2179 03 СО Бездан, Сомбор“, катастарска парцела број 6050/2, К.О. Бездан, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/6, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Потпара Драгане из Куле

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Обавештење Радне групе за реализацију Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину

Обавештење Одељења локалне пореске администрације са дуговањима већим од 20.000,00 динара

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Пумпна станица за гориво на катастарској парцели бр. 12646, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носица пројекта „АГРО ПЛУС“ д.о.о. Сомбор, Вељка Мићуновића бр. 16, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носица пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Обавештење о одлагању кабастог отпада

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Млекара за прераду млека и производњу сирева, спратности П+0, на катастарској парцели број 9450/5, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Наша Фамилиа“ д.о.о. Сомбор, улица Душана Станичкова бр. 8, Сомбор

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат Пумпна станица за гориво на катастарској парцели бр. 12646, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „АГРО ПЛУС“ д.о.о. Сомбор, Вељка Мићуновића бр. 16, Сомбор

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Бојовић Ивана из Гакова

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/4, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Потпара Драгане из Куле

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/5, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“

Обавештење Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине закупцима пољопривредног земљишта у државној својини

Обавештење о донетом Решењу да ниje потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат изградња интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на локацији постојећег комплекса, на катастарској парцели број 3046, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „LAND OF APPLE“ д.о.о., улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат Постројење за производњу обуће, на катастарским парцелама бр. 2070 и бр. 2071, обе К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „PROGETTI“ ДОО Владимирци, О.Ј. Сомбор, Ивана Милутиновића бр. 23-25, Сомбор

Обавештење о уређењу, одржавању и заштити јавних површина

План вршења комунално-полицијског надзора у сомборским селима, за октобар 2018. године

Oбавештење о датуму објављивања коначне ранг листе реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на локацији постојећег комплекса, на катастарској парцели број 3046, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „LAND OF APPLE“ д.о.о., улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Обавештење о донетом Решењу да ниje потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Пословни објекат – П+0 – армирачка, машинска и браварска радионица, преносни резервоар ТНГ пропан и коласка вага 60т, на катастарској парцели број 23722/1 и 23723, обе К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бетоњерка“ АД Сомбор, улица Апатински пут бр. бб, Сомбор

Обавештење комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о професионалним управницима

Предлог за давање сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2018/2019 године

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 3570 и 3588, обе К.О. Бачки Брег

Обавештење управницима стамбених заједница

Oбавештење о новинама које доноси нови Закон о финансијској подршци породица са децом

Обавештење о вршењу комунално-полицијског надзора у селима током септембра 2018. године

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат Пословни објекат – П+0 – армирачка, машинска и браварска радионица, преносни резервоар ТНГ пропан и коласка вага 60т, на катастарској парцели број 23722/1 и 23723, обе К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Бетоњерка“ АД Сомбор, улица Апатински пут бр. бб, Сомбор

Обавештење о донетом Решењу да je потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Млекара за прераду млека и производњу сирева, спратности П+0, на катастарској парцели број 9450/5, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Наша Фамилиа“ д.о.о. Сомбор, улица Душана Станичкова бр. 8, Сомбор

Обавештење о провери регистрације стамбених заједница

Обавештење о објављивању одлуке о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделом пакета помоћи са ранг листом корисника

Обавештење ученицима – путницима о праву на регресиране трошкове путовања (месечне карте са попустом)

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Млекара за прераду млека и производњу сирева, спратности П+0, на кат. парц. бр. 9450/5, К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Наша Фамилиа“ д.о.о. Сомбор

Обавештење грађанима који обрађују градске парцеле у делу блока „82“ у Сомбору

Обавештење комуналне инспекције и комуналне полиције о постављању ограда градилишта, градилишних скела и депоновање грађевинског материјала на јавним површинама ради извођења грађевинских радова

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја Пројекта базна станица „Сомбор – Бездански пут“ SOU71, SOO71, Сомбор, на катастарској парцели број 14733, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 6337 i 6379 у к.о. Светозар Милетић

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја Пројекта базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат Пољопривредни објекат за узгој свиња и магацин за пољопривредну механизацију, на катастарској парцели број 1445/1, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Дејана Петковића из Алекса Шантића

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 7946 у к.о. Бездан

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Пољопривредни објекат за узгој свиња и магацин за пољопривредну механизацију, на катастарској парцели број 1445/1, К.О. Алекса Шантић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Дејана Петковића из Алекса Шантића

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта радио базна станица „НС2099 04 СО Сонћански пут, Сомбор“, на адреси Првомајски булевар 17а, Сомбор, катастарска парцела број 8104/2, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 6239 и 6231, у к.о. Колут

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја Пројекта базна станица „Сомбор – Бездански пут“ SOU71, SOO71, Сомбор, на катастарској парцели број 14733, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

План вршења комунално-полицијског надзора у сомборским селима за ЈУЛ 2018. године

Саопштење за јавност- амброзија

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја Пројекта радио базна станица мобилне телефоније „НС2099 04 СО Сонћански пут, Сомбор“ на адреси Првомајски булевар 17а, Сомбор, катастарска парцела број 8104/2, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip Mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018.год. које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о другим изменама и допунама одлуке о цени воде ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања Пројекта Фарма свиња у Сомбору, Обзир – Павловић, на катастарској парцели број 12656, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Влашкалић“ ДОО Сивац, улица ЈНА бр. 63, Сивац

Саопштење за јавност поводом бесправног коришћења државног пољопривредног земљишта, односно пољопривредног земљишта у јавној својини Града Сомбора

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 6239 и 6231, у к.о. Станишић

 

Обавештење Одељења комуналне инспекције и комуналне полиције о вршењу комунално-инспекцијског надзора у селима током јуна

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 1569, у к.о. Гаково

Саопштење за јавност везано за узурпацију – одоравање некатегорисаних атарских- пољских путева

Предлог решења о давању сагласности на цене воде ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018.год. које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Обавештење о донетом Решењу да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носица пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања Пројекта Фарма свиња у Сомбору, Обзир – Павловић, на катастарској парцели број 12656, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Влашкалић“ ДОО Сивац, улица ЈНА бр. 63, Сивац

Вршење надзора у сомборским селима – распоред посета комуналне полиције

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базна станица „Сомбор – Бездански пут“ SOU71, SOO71, Сомбор, на катастарској парцели број 14733, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта САНАЦИЈА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА У СКЛОПУ ФАБРИКЕ У КЉАЈИЋЕВУ У ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС ЗА ИЗРАДУ АГРОПАЛЕТА ИЗ БИОМАСЕ, на катастарској парцели бр. 4967, К.О. Кљајићево, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Обавештење о саобраћају у пешачкој зони

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базна станица „СО – Стапарски пут (ИДЕА) УМТС“ СОУ101, СОЛ101, Сомбор, на катастарској парцели број 9321/7, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење о потписивању УГОВОРА о финансирању пројеката – „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2018.“

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базна станица „Сомбор – Бездански пут“ SOU71, SOO71, Сомбор, на катастарској парцели број 14733, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд

Обавештење Одељења локалне пореске администрације о подели пореских решења за 2018. годину

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ФМ предајник на локацији Сомбор, Првомајски булевар А19, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play Radio“ д.о.о., Аутопут за Загреб бр. 22, Београд – Земун

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта САНАЦИЈА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА У СКЛОПУ ФАБРИКЕ У КЉАЈИЋЕВУ У ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС ЗА ИЗГРАДЊУ АГРОПАЛЕТА ИЗ БИОМАСЕ, на катастарској парцели број 4967, К.О. Кљајићево, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Обавештење о извршеној евиденцији деце за упис у први разред основе школе, за школску 2018/19. годину

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о обиласцима села током априла 2018. године

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта производни објекти за израду лепљених, дрвених плоча и плоча за скије и бордове са пелетирницом, на кат. парц. бр. 24573/1, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „MIDEX K2“ доо Сомбор, Златне греде 21, Сомбор

Обавештење о потписивању УГОВОРА о финансирању пројеката – „ЛАП ЗА МЛАДЕ 2018.“

Обавештење учесницима конкурса за расподелу средстава у области противпожарне заштите да ДОПУНЕ документацију

Обавештење о обавези достављања ревидираног финансијског плана за пројекте у области социјалне и здравствене заштите

Обавештење учесницима конкурса о потреби ревидирања финансијског плана

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта НУКЛЕУС ФАРМА СВИЊА П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Hollo Company“ д.о.о., Змај Јовина бр. 47, Дорослово

Захтев за давање сагласности са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Сомбор

Предлог решења за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Бездан о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ФМ предајник на локацији Сомбор, Првомајски булевар А19, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play Radio“ д.о.о., Аутопут за Загреб бр. 22, Београд-Земун.

Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Захтев за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор

Обавештење о донетом Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат радио базна станица „НС2244 01 СО Сомбор Краља Петра I“, Црква Светог Ђорђа, на катастарској парцели бр. 3935/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip Mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Oбавештење станарима који нису регистровали стамбене заједнице

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базна станица „Сомбор – силос Буковац“ СОУ70, на катастарској парцели број 23823, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд

Предлог за давање сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

Захтев за давање сагласности на Одлуку о повећању цена услуга изношења смећа које примењује ЈКП „Чистоћа“

Обавештење да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице НС 2243 СО Сомбор север носиоца пројекта „Vip mobile“

Обавештење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње преносног резервоара за ТНГ пропан – носиоца пројекта АЦ „Токић“

Обавештење о потреби процене утицаја на живтону средину за пројекат реконструкције радио базне станице носиоца пројекта „Vip mobile“

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта производног објекта, носиоца пројекта „Midex K2“

Обавештење – није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат адаптације зграде 2, носиоца пројекта „Pretty Sweaters“ (5.01.2018.)

Званична интернет презентација