Povratak na 2018. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Вожд“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 14733/1 К.О. Сомбор-2, која се налази у улици Бездански пут бб, уз градску обилазницу – државни пут IБ реда број 15, деоница 01502 у Сомбору

Званична интернет презентација