Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПЛАНИРАНОГ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ Пр+2+Пк НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3698 К.О.СОМБОР-1, Наручилац пројекта: Раковић Томислав из Сомбора, ул.22.децембра број 40 Катастарска парцела број 3698 К.О.Сомбор-1 налази се у Ваљевској улици у Сомбору. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 03. до 10. септембра 2021.год.