Povratak na Саопштења, решења и други акти

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) објављује се Решење број 351-2/2017-15660/V од 11.06.2021.год. и истo се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.“