јул 30

АНКЕТА О СТРУКТУРИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Од 1. октобра до 30. новембра ове године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018 годину, Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури пољопривредних газдинстава.

На територији Републике Србије Анкета ће се спровести у 120.000 пољопривредних газдинстава, и прикупиће податке  о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди….

Обухваћена газдинства  Анкетом биће  благовремено обавештена писменим путем. Свако газдинство добиће писмо обавештења да је у случајном узорку и илустрацију – инфографик са актуелним подацима који се односе на пољопривреду региона и општине којој припада газдинство.

Анкета представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде, чијом се реализацијом омогућава наставак праћења  структурних промена у пољопривреди и одржавање (ажурирање) пописне базе података, а спроводи се између два пописа пољопривреде, у трогодишњој периодици.

После више од 50 година, попис пољопривреде у Републици Србији спроведен је 2012. године,. То је била основа за  добијање  свеобухватног прегледа структурних карактеристика националне пољопривреде, обезбеђивање статистичких података потребних за развој одрживе  националне аграрне политике, израде међународно упоредиве базе података и формирање статистичког Регистра пољопривредних газдинстава који обезбеђује оквир за пољопривредна истраживања на узорку. У складу са стандардима ЕУ, попис пољопривреде се спроводи сваке 10. године (наредни попис планиран је 2021),

Тачност одговора добијених у Анкети допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије. То је од посебног значаја за све будуће кориснике агрегираних података, а посебно за даваоце података, тј пољопривреднике, који ће моћи да боље планирају пољопривредну производњу, да се пријављују код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијају сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.

За потребе спровођења Анкете о структури пољопривредних газдинстава, Републички завод за статистику ангажоваће 536 анкетара. Јавни позив за пријаву кандидата за учествовање у Анкети биће расписан 15. августа 2018. године у средствима јавног информисања и на сајту РЗС-а. Пријављивање заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем веб апликације.

Спровођење анкете се финансира из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016.

                                                                         Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација