јан 17

ДОДАТНИ РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Законски рок  за регистрацију стамбених заједница истекао  је 12. децембра  2017. године. Станари  који органе управљања нису изабрали у прописаном  року,  имаће могућност да то учине у накнадном року који ће одредити комунални инспектор  приликом обиласка зграде ради провере о упису  у  Регистар стамбених заједница.

Само у случају да  станари ни у накнадном року не изаберу органе управљања, Одсек за имовинско-правне и стамбене послове  Градске  управе града Сомбора  ће  именовати  професионалног  управника са листе  која се води у Регистру професионалних управника.

Циљ Закона о становању и одржавању зграда није увођење принудних управника, већ остваривање јавног интереса кроз унапређење услова становања грађана. Због тога  и Градска управа,  путем  надлежног  Одсека, и даље прима пријаве за регистрацију стамбених заједница.

Обрасци потребни за упис зграда у регистар стамбених заједница доступни су овде  и на  писарници Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Уз пријаву је потребно приложити и записник са седнице скупштине станара са одлуком о одређивању управника стамбене заједнице, као и доказ о уплати 309,00 динара на име административне таксе за регистрацију.

Потребне информације могу се добити и путем телефона: 025/468-267 или лично у канцеларији 206, други спрат, зграда локалне самоуправе (тзв. Жупанија), Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Оригинално обавештење Одсека за имовинско-правне и стамбене послове доступно је овде.

                                                                      Послови информисања и односа са јавнишћу

Званична интернет презентација