Povratak na Gradska uprava

Gradski uslužni centar (prijemna kancelarija i pisarnica)

U avgustu 2010. godine počeo je sa radom osavremenjen  gradski uslužni centar sa ciljem da Gradska uprava postane bolji servis i da pruži bolju i kvalitetniju uslugu građanima.

Putem elektronsko prozivnog redoslednog sistema unapređena je efikasnost u ostvarivanju prava građana i smanjene gužve i vreme čekanja, a ugradnjom portala i hidraulične platforme omogućeno je osobama sa posebnim potrebama da neposredno komuniciraju sa službenicima Gradske uprave u ostvarivanju svojih prava.

U okviru gradskog uslužnog centra postoji info pult u kome se građani i pravna lica informišu o načinu i postupku ostvarivanja svojih prava pred organima grada. Kontakt telefon info pulta je 468-222

U Gradskom uslužnom centru građani na jednom mestu podnose zahteve i ostvaruju prava, i to na sledećim šalterima:

Broj šaltera

Vrsta prava koja se ostvaruje

Kontakt telefon

1

informacije vezane za izdavanje dozvola, akata i rešenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva i komunalne oblasti; dopuna predmeta o legalizaciji 468-201

2

lokalni i javni prihodi i porez na imovinu fizičkih i pravnih lica 468-202

3

lokalni i javni prihodi i porez na imovinu fizičkih i pravnih lica 468-203

4

lokalni i javni prihodi i porez na imovinu fizičkih i pravnih lica 468-204

6

ostvarivanje prava na dečiji dodatak, roditeljski dodatak, pomoć nezaposlenim porodiljama, novčana naknada za 3. dete od Pokrajine, izdavanje potvrde o ostvarivanju prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom u R. Srbiji  i registracija preduzetnika 468-206

7

ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, izdavanje potvrda o životu, potvrda o izdržavanju za inostranstvo, potvrda radi ostvarivanja prava na dečiji dodatak u inostranstvu 468-207

8

izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu 468-208

9

izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu 468-209

10

prijem podnesaka za ostvarivanje prava pred organima grada 468-210

11

prijem podnesaka za ostvarivanje prava pred organima grada 468-211

12

prijem podnesaka za ostvarivanje prava pred organima grada 468-212

Radno vreme Uslužnog centra  je svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

U okviru projekta koji je realizovan od strane Udruženja građana „Altea“, Uslužni centar Gradske uprave grada Sombora opremljen je jula meseca 2015.god. posebnim indukcionim sistemom za amplifikaciju govora osoba sa oštećenim sluhom koje koriste slušne aparate ili imaju ugrađen Kohlearni implant, što im omogućava samostalnu komunikaciju sa službenicima Gradske uprave. Takođe se u Uslužnom centru mogu naći i informatori na Brajevom pismu za slepe osobe, koji sadrže sve bitne informacije i kontakt telefone odeljenja Gradske uprave, kao i ustanova u gradu Somboru.

E-PISARNICA

2017.godine obrazovana je jedinstvena e-pisarnica kroz softver, koji omogućuje jedinstvenu evidenciju svih dokumenata. E-pisarnica u potpunosti obezbeđuje upravljanje dokumentacijom i arhivskom dokumentacijom prema pravilima kancelarijskog poslovanja i zakonskoj regulativi, omogućava dobijanje standardnih kancelarijskih izveštaja (delovodne knjige, prijemne knjige, listinga računa, vođenje ekspedicione knjige…), rad sa reversima, arhivskom knjigom, popisom akata itd. Postignuto je  brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje i pregled  podnetih zahteva i dokumenata. Pored evidencije predmeta, e-pisarnica obezbeđuje praćenje statusa i kretanja predmeta.

Prednosti Elektronske pisarnice: jedinstvena evidencija svih predmeta bez obzira sa praćenjem statusa i kretanjem predmeta kao i zaduženog obrađivača; mogućnost digitalizacije dokumenata i njihovo čuvanje u elektronskom obliku uz automatsko vezivanje za odgovarajući predmet; efikasnost i ekonomičnost gradske uprave smanjenjem ukupnog vremena obrade predmeta.

Građani putem interneta (zvanične internet prezentacije grada Sombora- www.sombor.rs/)  mogu da:

  • izvrše uvid u stanje svog predmeta, pomoću broja predmeta  ( jedinstveni identifikator predmeta koji svaki predmet dobija prilikom kreiranja i sastoji se od tri dela: klase predmeta, rednog broja u okviru klase i godine) i pristupne lozinke ( šifra koja služi da spreči druge osobe da ostvare uvid u predmet. Ovu lozinka dobija se  na šalteru na kome se predaje zahtev  zajedno sa potvrdom o prijemu zahteva). Uvid u stanje Vašeg predmeta možete izvršiti ovde
  • preuzmu obrasce zahteva za ostvarivanje prava  ( na srpskom i mađarskom jezik)  i upoznaju se sa procedurom odnosno postupkom za ostvarivanje prava.  Obrazac  zahteva možete preuzeti ovde
  • naruče izvod iz dokumenta ( izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih i uverenje o državljanstvu) elektronskim putem, a koja dokumenta  će biti dostavljena na kućnu adresu. Ova usluga se plaća pouzećem pri dostavi traženog dokumenta. Tražene dokumente se šalju isključivo na  području Republike Srbije. Naručivanje dokumenata  možete izvršiti ovde

U  cilju osavremenjavanja opreme i unapređenja rada Uslužnog centra radi unapređenja komunikacije između građana i organa grada Sombora, početkom 2018.godine je na osnovu sredstava dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, nabavljeno 12 laptopova i 12 bežičnih miševa.

Podizanje tehničkih, softverskih pa i stručnih kapaciteta u Uslužnom centru dovelo je do  unapređenja poslovnih procesa, povećanja efikasnosti pružanja usluga, bolje  komunikacija sa građanima i zaposlenima u Gradskoj upravi grada Sombora.

Zvanična internet prezentacija