Povratak na Gradska uprava

Odeljenja

U Gradskoj upravi, obrazovane su  osnovne unutrašnje organizacione jedinice-odeljenja i službe.

Odeljenje za društvene delatnosti

  NAČELNIK: Nevena Rosić, dipl.prav. Telefon: 468-195 Mail:  nrosic@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA: Mirela Ivanković, profesor razredne nastave Telefon:  468-155 e-mail: mivankovic@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i zadovoljavanje potreba građana iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i fizičke kulture iz nadležnosti lokalne samouprave; praćenje i kontrolu u funkcionalnom… Detaljnije

Odeljenje za obrazovanje

NAČELNIK: Goran Todorić, dipl. ekonomista Telefon:  468-171 Mail: gtodoric@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA: Milan Prole, dipl. ekonomista Telefon: 468-170 Mail: mprole@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti obrazovanja, utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, Statutom grada i drugim aktima grada; praćenje i kontrolu u funkcionalnom i finansijskom… Detaljnije

Odeljenje za opštu upravu

POMOĆNIK NAČELNIKA: Bujak Gabor, dipl.prav Telefon: 025/464-121 Mail: gbujak@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; overu potpisa, rukopisa i prepisa; upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj upravi grada Sombora; unapređenje organizacije rada i modernizaciju Gradske uprave; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa… Detaljnije

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

NAČELNIK: Vladimir Katanić, dipl.prav. Telefon: 468-114 Mail: vkatanic@sombor.rs   POMOĆNIK NAČELNIKA: Mirjana Drča Borović, dipl.inž.poljoprivrede Telefon: 468-143 Mail: mdrcaborovic@sombor.rs   Nadležnost: Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; izradu teksta odluke i oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u… Detaljnije

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj

NAČELNIK: Ivan Kamerer, dipl. ekonomista Telefon: 468-123 Mail: ikamerer@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA: Sonja Konjević, diplomirani ekonomista Telefon:  468-123 e-mail: skonjevic@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj obavlja poslove koji se odnose na: analitičko praćenje stanja u oblasti privrede; praćenje i obezbeđivanje uslova za razvoj i sprovođenje politike iz oblasti ekonomskog razvoja, turizma i… Detaljnije

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

  POMOĆNIK NAČELNIKA: Dragana Repar, dipl.inž.građ. Telefon:468-127 Mail: drepar@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje izvoda iz važeće planske i urbanističke dokumentacije za potrebe organa grada Sombora; izradu situacionih rešenja za uređenje javnih površina i sve kategorije infrastrukturnih objekata; izradu situacionih rešenja za privremeno zauzeće javnih… Detaljnije

Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove

POMOĆNIK NAČELNIKA: Tamara Madžarev          Telefon:468-105          Mail: tmadzarev@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Skupštine grada i njenih radnih tela; stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Gradskog veća; stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Gradonačelnika i zamenika Gradonačelnika;… Detaljnije

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

NAČELNIK: Milanka Krstić, dipl.inž.građ Telefon:468-241 Mail: mkrstic@sombor.rs  POMOĆNICI NAČELNIKA: Malešević Zoran, dipl.inž.šumarstva Telefon:468-241 Mail: mzoran@sombor.rs Paula Vukašinović, dipl.inž.građevinarstva Telefon: 468-179 mail: pvukasinovic@sombor.rs Građevinska inspekcija: Paula Vukašinović, Branko Morokvašić, Krstić Milanka Telefon: 468-179 mail: pvukasinovic@sombor.rs Komunalna inspekcija: Nada Radović, Radmila Plavšić-Mojsijević, Aleksandar Zurković, Malešević Zoran Telefon: 468-161 Inspektor za saobraćaj, drumski saobraćaj i puteve – Krznarić Vladimir tel… Detaljnije

Odeljenje komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove

NAČELNIK: Igor Latas, dipl.inž.građ. Telefon: 468-245 Mail: ilatas@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA: Jasmina Šolar, dipl.prav. Telefon: 468-245 Mail: jsolar@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i staranje o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta: organizovanje izrade tehničke dokumentacije iz oblasti uređivanja zemljišta, u okviru nadležnosti odeljenja, staranje… Detaljnije

Odeljenje lokalne poreske administracije

NAČELNIK: Biserka Jovićević dipl. ekonomista Telefon: 468-149 Mail: bjovicevic@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENJA ZA OBLAST UTVRĐIVANJA I KONTROLE JAVNIH PRIHODA: Eraković Ognjen, dipl.prav. Telefon: 468-149 Mail: oerakovic@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA ZA OBLAST NAPLATE I PORESKOG KNJIGOVODSTVA JAVNIH PRIHODA: Verica Sretović, dipl. ing. org. rada Telefon: 468-249 Mail: vsretovic@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se… Detaljnije

Odeljenje finansije

NAČELNIK: Marinov Ružica, dipl. ekonomista Telefon: 468-113 Mail: rmarinov@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA ZA OBLAST BUDŽETA, LIKVIDATURE I KNJIGOVODSTVA: Todorić Jelena, dipl. ekonomista Telefon: 468-263 Mail: jtodoric@sombor.rs POMOĆNIK NAČELNIKA ZAOBLAST JAVNIH NABAVKI: Marijana Rilke, dipl. ekonomista Telefon: 468-182 Mail: mrilke@sombor.rs Nadležnost: Odeljenje za finansije obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrt odluke o budžetu za tekuću… Detaljnije

Služba za zajedničke poslove

ŠEF SLUŽBE: Tomislav Ćavar, građ.inženjer Telefon: 468-263 Mail: tcavar@sombor.rs POMOĆNIK ŠEFA SLUŽBE: Velibor Đanić, ekonomista Telefon: 468-173 Mail: vdjanic@sombor.rs Nadležnost: Služba za zajedničke poslove obavlja poslove za potrebe Gradske uprave, državnih organa koji imaju sedište u zgradi Grada, kao i trećih lica, a koji se odnose na: organizovanje poslova redovnog, investicionog i tekućeg održavanja zgrada… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija