Povratak na Odeljenja

Odeljenje komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove

NAČELNIK: Igor Latas, dipl.inž.građ.

POMOĆNIK NAČELNIKA: Jasmina Šolar, dipl.prav.

Nadležnost: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i staranje o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta: organizovanje izrade tehničke dokumentacije iz oblasti uređivanja zemljišta, u okviru nadležnosti odeljenja, staranje o ažurnom funkcionisanju i razvoju u oblasti građevinskog zemljišta (GIS, katastar evidencija o vlasništvu, objektima, svojini zemljišta, objekata i stepenu izgrađenosti infrastrukturnih sistema), priprema srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta, uređivanje građevinskog zemljišta (pripremanje zemljišta za izgradnju i komunalno opremanje zemljišta), vođenje evidencije o građevinskom zemljištu na teritoriji Grada Sombora, staranje o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta (namenskog korišćenja), blagovremenog pripremanja za izgradnju i blagovremenog privođenja planiranoj nameni, svi stručni poslovi u vezi sa davanjem građevinskog zemljišta u zakup, stručni poslovi na pripremanju dokumentacije za pokretanje i vođenje postupka eksproprijacije i preuzimanja poseda neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijih vlasnika i drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za pripremu programa uređivanja i staranja o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta; održavanje i izgradnju komunalnih objekata: investiciono i operativno-tehnički poslovi stručnog nadzora kod izgradnje investicionih objekata komunalnog sistema, vođenje evidencije o komunalnim objektima, organizovanje: prihvat i odvod atmosferskih voda sa javnih površina, organizovanje održavanja drugih komunalnih objekata (ulice, trgovi, javna rasveta i dr.) i drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za održavanje i izgradnju komunalnih objekata; održavanje objekata na kojima je Grad Sombor nosilac prava korišćenja tj vlasništva ili su pod zaštitom spomenika kulture: organizovanje poslova na izvođenju radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji ili investiciono tekućem održavanju (plan godišnjih i srednjoročnih radova), učestvovanje u postupku javnih nabavki za navedene radove, organizovanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; koordinaciju i sprovođenje poslova na izradi projektne dokumentacije za potrebe grada Sombora sa subjektima ovlašćenim za njihovu izradu; učestvovanje u pripremi tenderske dokumentacije za projektnu dokumentaciju naručioca-investitora organa grada Sombora; vršenje praćenja obaveza u okviru realizacije projektne dokumentacije; uspostavljanje baze podataka projektno-tehničke dokumentacije investitora grada Sombor; održavanje javnih zelenih površina: organizovanje redovnog održavanja javnih zelenih površina i drvoreda kroz godišnji plan radova; organizovanje revitalizacije javnih zelenih površina i drvoreda kao i organizovanje interventnih radova na uklanjanju stabala koji ugrožavaju bezbednost objekata i građana, a prema nalogu nadležne inspekcije, vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvedenim radovima; praćenje i obezbeđivanje uslova za pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; vršenje nadzora nad radom javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća u delu poslova koji se finansiraju iz budžeta grada, a u okviru nadležnosti Odeljenja; praćenje donošenja programa i planova javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća čiji je osnivač grad, kao i njihovu realizaciju u okviru nadležnosti Odeljenja; praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; upravni nadzor nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; učestvovanje u izrada nacrta akata u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; poslove iz oblasti tehničkog regulisanja saobraćaja; upravljanje i organizaciju saobraćaja; predlaganje overe reda vožnje prevoznika u javnom saobraćaju u skladu sa zakonom; izdavanje taksi dozvole i rešenja o obavljanju taksi delatnosti; izdavanje saglasnosti za privremenu izmenu režima saobraćaja; poslove javnog gradskog, prigradskog i auto-taksi prevoza i druge poslove iz oblasti upravljanja saobraćajem; izdavanje saglasnosti i rešenja o raskopavanju javne površine po pribavljenim uslovima i saglasnostima, saglasnosti i uslove za postavljanje objekata infrastrukture na javnim površinama, odobrenja za prolaz motornim vozilom pešačkom zonom, odobrenja za prolaz motornim vozilom ulicama u kojima je ograničeno osovinsko opterećenje; izdavanje odobrenja za produženje radnog vremena u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji grada Sombora; poslove vezane za određivanje naziva ulica i promenu naziva ulica; praćenje održavanja lokalnih puteva na teritoriji grada u saradnji sa preduzećem nadležnim za održavanje puteva; poverene poslove u skladu sa Zakonom o energetici (izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekata za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW i objekte za distribuciju toplotne energije, izdavanje licenci i praćenje tarifnog sistema) i učestvovanje u postupku donošenja normativnih akata iz ove oblasti; sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definiše strategiju i planove razvoja energetike na lokalnom nivou; propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike; učestvovanje u izradu predloga tarifnog sistema za određivanje cene toplotne energije; obavljanje drugih poslova iz oblasti energetike; imovinsko-pravne poslove: pribavljanje, otuđenje i razmena nepokretnosti u javnu svojinu grada Sombora, stavljanje hipoteka na nepokretnostima, izdavanje brisovne dozvole po već ranije zaključenim Ugovorima o otkupu stanova nakon isplate kupoprodajne cene stana u celosti, utvrđivanje javnog interesa za postupke eksproprijacije kod Vlade RS i vodi postupke eksproprijacije i postupke utvrđivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti, zaključivanje Poravnanja o utvrđenoj naknadi za eksproprisane nepokretnosti po već pravosnažnim Rešenjima o eksproprijaciji, davanje u zakup građevinsko zemljište koje je u javnoj svojini grada Sombora, obavljanje poslova oko proširenja kućišta i pripajanja nekretnina u skladu sa projektima preparcelacije, davanje saglasnosti radi adaptacije i dogradnje na nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora, obavljanje poslova oko ponuda radi otkupa građevinskog zemljišta i razmene nepokretnosti, usaglašavanje na terenu i u RGZ, Službi za katastar nepokretnosti Sombor katastarsko stanje sa stvarnim stanjem na nepokretnostima, obrada predmeta za sudske postupke i ročišta, obavljanje poslova oko predmeta nasleđa nekretnina u korist grada Sombora, utvrđivanje prava službenosti prolaza na nekretninama koje su u javnoj svojini grada Sombora, izdavanje saglasnosti radi izgradnje energetskih objekata, merno regulacionih stanica: izgradnja gasovoda, optičkih kablova, raskopavanja i dr, identifikacija javnog i ostalog zemljišta; rad na poslovima uspostavljanja režima javne svojine u RGZ, Službi za katastar nepokretnosti Sombor, vođenje jedinstvenog registra javne svojine – nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada Sombora na teritoriji grada Sombora, evidentiranje nekretnine u vlasništvu grada Sombora u inostranstvu, vođenje postupka za povraćaj imovine grada Sombora u inostranstvu; rad na predmetima konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, donošenje rešenja o konverziji prava korišćenja u pravo svojine i zaključuje ugovore o naknadi, praćenje i primena zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; stambene poslove dodeljivanje u zakup stanove putem Komisije za stambena pitanja, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i proveru zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije podnošenje zahteva za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini, vođenje evidencije o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora, kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada, vodi postupke utvrđivanja prava korišćenja, odnosno prava zakupa na nekretninama, koje su u javnoj svojini grada Sombora, vršenje iseljenja lica iz stambenih, poslovnih i zajedničkih prostorija koje se koriste bez pravnog osnova, na godišnjem nivou dodela nepovratnih novčanih sredstava građanima radi poboljšanja uslova stanovanja, obrada kompletne dokumentacije radi uknjižbe kod RGZ, Službe za katastar nepokretnosti Sombor: Ugovora o otkupu, Ugovora o otuđenju, Ugovora o razmeni nepokretnosti, uknjižbe hipoteka, brisovnih dozvola i dr, obrada predmeta po zahtevima Republičke Agencije za vraćanje oduzete imovine, izdavanje uverenja o konstituisanju skupština zgrada i izboru predsednika, vođenje evidencione prijave, odnosno postupke prijavljivanja i evidentiranja lica koja imaju u svojini stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija, vođenje postupka za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu; vrši finansijsko-računovodstvene poslove za komunalnu oblast i indirektne korisnike; ostvaruje saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul BRISOVNA DOZVOLA DODELA MATERIJALNE POMOĆI ISPRAVKA GRANICA PARCELE-IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI ODOBRENJE ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA-EKSHUMACIJA ODOBRENJE ZA RASKOPAVANJE JAVNE POVRŠINE POSTAVLJANJE KOMUNALNOG OBJEKTA-KOLSKI I PEŠAKI PRILAZ POSTAVLJANJE NADSTREŠNICA ZA SKLANJANJE LJUDI I JAVNOM SAOBRAĆAJU POSTAVLJANJE SPOMENIKA I SPOMEN OBELEŽJA NA JAVNIM POVRŠINAMA PRODUŽENJE RADNOG VREMENA SADNJA STABALA-DRVEĆA UVERENJE O NAZIVU- PROMENI NAZIVA ULICE… Detaljnije

ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA

Procedure

  ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI BRISOVNA DOZVOLA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ISPRAVKU GRANICA PARCELE DAVANJE SAGLASNOSTI NA SAOBRAĆAJNI PROJEKAT ZA SPROVOĐENJE UTVRĐENOG REŽIMA SAOBRAĆAJA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PUTEM JAVNOG OGLASA ZASNIVANJE PRAVA ZAKUPA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE PODLEŽE PRIMENI… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija