феб 05

ГРАДСКО ВЕЋЕ – ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ ПРЕУЗИМА ВОДОВОДЕ У СТАПАРУ, ДОРОСЛОВУ, ТЕЛЕЧКИ, АЛЕКСИ ШАНТИЋУ, СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ, СТАНИШИЋУ И РИЂИЦИ

На 102. седници, одржаној  02.  фебруара  2018.  године, Градско веће је усвојило прве измене Финансијског плана Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине за 2018. годину.

Разлози измена произашли су из потребе набавке софтвера за вођење евиденције државног пољопривредног земљишта и земљишта у јавној својини града Сомбора,  ради унапређења  послова  у Одељењу за пољопривреду.

Средства за набавку софтвера у износу од 5.800.000,00 динара  обезбедиће се смањивањем неколико износа планираних у оквиру Програма финансирања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта (услуге образовања и усавршавања запослених, текуће поправке и одржавање, изградња зграда и објеката..). У оквиру наведеног Програма отвориће се нова ставка под називом нематеријална имовина у наведеној вредности (5,8 милиона динара).

Чланови Већа дали су сагласност на прве измене и допуне Плана јавних набавки за текућу годину које су произашле из потребе повећања износа већ планираних јавних набавки које се односе на опремање противградне службе, набавку противградних ракета.  План јавних набавки допуниће се  набавком софтвера за евиденцију државног пољопривредног земљишта,  радова  на изградњи  саобраћајница у Блоку 82 у Сомбору,  те инфраструктурним опремањем Индустријске зоне Сомбор у зони саобраћајница СС2 и П6.

Прихваћена је и информација о преузимању водовода у Стапару, Дорослову, Телечки, Алекси Шантићу, Светозару Милетићу, Станишићу и Риђици, од стране ЈКП „Водоканал“, те предлог Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете проузроковане од стране напуштених животиња, за вансудска поравнања.

Градско веће је прихватило молбу Средње школе „Свети Сава“ Сомбор и одобрило 70.000,00 динара за набавку аналитичке ваге која се користи за одржавање вежби за стручне предмете и израду практичног дела матурских радова у два образовна профила.

На 102. седници Веће је усвојило и предлог Комисије за доделу средстава за реализацију ЛАП-а Рома у 2018. години.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација