нов 29

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ПОДРШКА МАНИФЕСТАЦИЈИ  „ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ“

Градско веће - 92. седница

Градско веће – 92. седница

Градско веће је, на 92. седници, утврдило Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених  вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора и проследиће је на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора.

Веће је донело решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину.  За одређивање пореза на имовину на територији града Сомбора одређено је пет зона, јединствено за град и села. Зоне су одређене према комуналној опремљености, опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града и другим садржајима у граду, односно селима. Најопремљенија је прва зона  и у овој зони, примера ради, просечна цена квадратног метра кућа за становање износи 45.189,00, а у петој зони 15.185,00 динара. Цена квадратног метра грађевинског земљишта у првој зони износи 1.500,00, у четвртој 460,00, а у петој зони 160,00 динара. Цена квадратног метра пољопривредног земљишта  у трећој и четвртој  зони износи 110,00,  те у петој 76,00 динара (у првој и другој зони нема пољопривредног земљишта).

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Градско веће је на 92. седници, одржаној 28. новембра 2017. године, прихватило информацију о степену усклађености  планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа  чији је оснивач Скупштина града Сомбора. Информацијом је обухваћен период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године, а  Веће је предузећима код којих је утврђена неусклађеност  наложило да,  приликом израде програма пословања за 2018. годину пажљивије планирају  економске параметре код којих је неусклађеност констатована.

Одлучено је и да се са Пољопривредном стручном службом Сомбор, Казнено-поправним заводом  у Сомбору, Средњом пољопривредно-прехрамбеном школом и ОШ „Бранко Радичевић“ у  Стапару, закључи уговор о коришћењу земљишта у јавној својини града Сомбора које није приведено намени, а користи се као пољопривредно земљиште. Уговор ће се закључити за производну  2017/2018. годину.

На 92. седници утврђени су и критеријуми и текстови јавних позива –  „ЛАП за младе 2018.“ и „ПРОГРАМИ за децу у 2018.“.

Веће је дало сагласност на програмски садржај и финансијски оквир  манифестације „Зимске чаролије“ која ће се организовати у периоду 22. децембар 2017. – 7. јануар 2018. године и одлучило о  другим  питањима из делокруга свог рада.

                                                                  Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација