дец 01

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће - 93. седница

Градско веће – 93. седница

Према Предлогу одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину, који је Градско веће утврдило на 93. седници одржаној 30. новембра 2017. године, планирани су приходи у износу од 2.850.000.000,00 динара. У припреми буџета за наредну годину смернице и основне економске претпоставке дало је Министарство финансија Републике Србије, према којима је основни економски индикатор за наредну годину стопа раста реалног бруто друштвеног производа од 3,5 одсто.

Приходи су основа и за планирање расхода у 2018. години и према глобалној расподели буџета највећа издвајања планирана су у комуналној области на нивоу од 31,08 одсто, у области друштвених делатности 19,06, за образовање 18,69, за расходе опште  намене 16,80 и за Градску управу, Градско веће, Скупштину града и Градско правобранилаштво 14,37  одсто буџетских средстава.

Градско веће је утврдило и предлоге одлука које чине саставни део буџета за наредну годину, а то су: Предлог одлуке о локалним комуналним таксама на територији града, у  којој се,  у односу на до сада важећу одлуку,  мења део – ТАРИФЕ локалних комуналних такси и то тако што се износи локалних комуналних такси увећавају за три одсто. Веће је утврдило и Предлог одлуке о градским административним таксама које се у складу са смерницама и Упутством Министарства финансија РС, у односу на важеће увећавају за три одсто. Према Предлогу одлуке о накнадама за услуге које Градска управа врши другим лицима и износи накнада ће се увећати за три одсто, а све у складу са Упутством Министарства финансија РС при изради  буџета за 2018. годину.

На 93. седници Градско веће је прихватило информацију о спроведеним активностима у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“ и констатовало да ће пројекат „Реконструкција вртића ПУ „Вера Гуцуња“ у Кљајићеву, као предлог који је добио највећу подршку грађана, бити  имплементиран у одлуку о буџету за 2018. годину.

Веће је одобрило 20.000.000,00 динара за суфинансирање реализације пројекта адаптације и изградње фискултурне сале Средње техничке школе у Сомбору у 2018. години и то као пројекта  од значаја за локалну самоуправу  у области образовања.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација