Povratak na Lokalna samouprava

Gradonačelnica

Dušanka Golubović, gradonačelnica grada Sombora

 

Gradonačelnica Dušanka Golubović

Gradonačelnica Dušanka Golubović

Dušanka Golubović je rođena u Somboru, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine.

Nakon dvogodišnje pripravničke prakse u advokatskoj kancelariji, od 2007. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Sombora.

U Gradskoj upravi je obavljala poslove stručnog saradnika za oblast socijalne i zdravstvene zaštite, šefa Odseka za opšte poslove u javnim službama i finansijsku podršku porodici sa decom, pomoćnika načelnika i načelnika Odeljenja za društvene delatnosti. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Za načelnika Gradske uprave postavljena je 17. novembra 2015. godine i ove poslove je obavljala do izbora za gradonačelnika grada Sombora.

Za gradonačelnicu Sombora izabrana je ispred Srpske napredne stranke i funkciju će obavljati na stalnom radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnica obavlja sledeće poslove:

 

 1. predstavlja i zastupa Grad;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
  naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 3. usmerava i usklađuje rad Gradske uprave;
 4. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, drugim propisom, Statutom ili odlukom Skupštine;
 5. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada.

Pored poslova iz prethodnog stava, Gradonačelnica vrši i sledeće poslove utvrđene ovim Statutom, i to:

 1. podnosi izveštaj Skupštini o izvršenju budžeta;
 2. odlučuje o uzimanju kratkoročnih kredita za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji nastaje usled neuravnoteženosti kretanja prihoda i rashoda budžeta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javni dug;
 3. odlučuje o promeni aproprijacije u toku godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
 4. daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta, kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih;
 5. donosi odluku o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;
 6. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti.

Gradonačelnika bira Skupština iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine.

Antonio Ratković

Zamenik gradonačelnice

  Antonio Ratković je rođen 27. marta 1987. godine. Osnovnu školu završio u Bačkom Bregu, a Srednju šumarsku školu – obrazovni profil šumarski tehničar  u Kraljevu. Na  Univerzitetu u Beogradu završio je Šumarski fakultet i stekao zvanje dipl. inženjer šumarstva. 2015.godine završio master akademske studije i stekao zvanje master inženjer šumarstva. Radno iskustvo:  stručnu praksu… Detaljnije

Pomoćnici gradonačelnice

Za vršenje određenih poslova Gradonačelnik može postaviti i razrešiti pet pomoćnika iz reda lica koja imaju odgovarajući fakultet i drugo potrebno obrazovanje u odnosu na delokrug poslova, kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Pomoćnici iz prethodnog stava mogu se postaviti u sledećim oblastima: za ekonomski razvoj, za mesnu samoupravu, za informisanje, za… Detaljnije

Kabinet gradonačelnice

Kabinet gradonačelnika je posebna organizaciona jedinica koja se obrazuje za obavljanje savetodavnih i protokolarnih poslova, poslova za odnose s javnošću i administrativno-tehničkih poslova koji su značajni za rad gradonačelnika. Kabinet gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: stručno-administrativne i organizacione poslove za potrebe gradonačelnika i članova Kabineta gradonačelnika; protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, pripremu i… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija