Povratak na Шеф кабинета

Љиљана Мирић Маринковић, шеф кабинета градоначелника

Љиљана Мирић

Љиљана Мирић Маринковић, рођена 27.07.1989.године у Сомбору, где је завршила основну школу, Музичку школу „Петар Коњовић“ и Гимназију „Вељко Петровић“,  друштвено-језички смер.

Правни факултет Универзитета у Новом Саду (општи смер) уписала је 2008. године, где је и дипломирала 2012. године. Мастер студије уписала је 2013. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, мастер рад одбранила новембра 2014. године и тиме стекла назив мастер правника из области правних наука.

Приправнички стаж обавила је у Вишем суду у Новом Саду у периоду од  марта 2013. – марта 2015. године.

Правосудни испит положила је у Новом Саду 25. септембра 2015. године.

Сертификат из области радног права стекла је марта 2017. године у Новом Саду, 2018. године стекла је дозволу Министарства правде за мирно решавање спорова-посредовање.

Поседује  Сертификат из области познавања вина и винске културе Пољопривредног факултета у Новом Саду.

На правним пословима радила је у канцеларији јавног бележника у Сомбору и привредном друштву „БОЈА“ доо Сомбор.

Oд 18. септембра 2017. године обавља послове шефа кабинета градоначелника.

Познаје рад на рачунару и говори енглески  језик.