Povratak na Lokalna samouprava

Gradsko veće

Gradsko veće vrši sledeće poslove:

  1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine;
  3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  4. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, i o stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Grada, u skladu sa zakonom;
  5. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština;
  6. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
  7. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  8. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave i zamenika načelnika Gradske uprave.
Zvanična internet prezentacija