Povratak na Јавна предузећа и установе

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљање отпада, рециклаже отпадака, одржавање јавне хигијене и зоохигијене.

Претежна делатност предузећа је: 38.11 – Скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности предузећа су: 22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 25.29 – Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера 33.11 – Поправка металних производа 33.12 – Поправка машина 38.11 – Скупљање отпада који није опасан 38.12 – Скупљање  опасног отпада  38.21 – Третман и одлагање отпада који није опасан

38.22 – Третман и одлагање опасног  отпада  38.32 – Поновна употреба разврстаних материјала 46.77 – Трговина на велико отпацима и остацима 46.90 – Неспецијализована трговина на велико 47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 49.41 – Друмски превоз терета 73.11 – Делатност рекламних агенција 81.21 – Услуге редовног чишћења зграда 81.22 – Услуге осталог чишћења зграда и опреме 81.29 – Услуге осталог чишћења 82.11 – Комбиновано канцеларијско-административне услуге 95.22 – Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме 96.09 – Остале неспоменуте личне услужне делатности

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Назив ЈКП „Чистоћа“
Адреса 25101 Сомбор, Сомбор, Раде Дракулића 12.
Телефон 025/415-788/локал 125 (директор)

025/415-788/локал 105 (технички директор)

Директор Драган Радојчић, в.д.
Интернет страница www.cistoca.co.rs
Mail

office@cistoca.co.rs