ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор основано је као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови за пружање услуга сакупљање отпада, рециклаже отпадака, одржавање јавне хигијене и зоохигијене.

Претежна делатност предузећа је: 38.11 – Скупљање отпада који није опасан.

Остале делатности предузећа су: 22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 25.29 – Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера 33.11 – Поправка металних производа 33.12 – Поправка машина 38.11 – Скупљање отпада који није опасан 38.12 – Скупљање  опасног отпада  38.21 – Третман и одлагање отпада који није опасан

38.22 – Третман и одлагање опасног  отпада  38.32 – Поновна употреба разврстаних материјала 46.77 – Трговина на велико отпацима и остацима 46.90 – Неспецијализована трговина на велико 47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 49.41 – Друмски превоз терета 73.11 – Делатност рекламних агенција 81.21 – Услуге редовног чишћења зграда 81.22 – Услуге осталог чишћења зграда и опреме 81.29 – Услуге осталог чишћења 82.11 – Комбиновано канцеларијско-административне услуге 95.22 – Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме 96.09 – Остале неспоменуте личне услужне делатности

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Назив ЈКП „Чистоћа“
Адреса 25101 Сомбор, Сомбор, Раде Дракулића 12.
Телефон 025/415-788/локал 125 (директор)

025/415-788/локал 105 (технички директор)

Директор Никола Пајић
Интернет страница www.cistoca.co.rs
Mail

direktor@cistoca.co.rs

snezanabeljanski@hotmail.com

Zvanična internet prezentacija