MЗ Горња Варош

XII Војвођанске ударне бригаде 57
25000 Сомбор
тел.: 025/460-321
имејл: gvaros@open.telekom.rs

Секретар МЗ: Раденко Војводић

Чланови Савета МЗ су: Томислав Ђавар, председник, Игор Громиловић, заменик председника, Бенчић Ксенија, Душан Лацмановић, Недељко Вученовић, Никола Ђурић,  Зоран Николић, Бојан Шоп, Срђан Киршнер, Роберт Репман и Томо Халер.

МЗ „Горња Варош“ Сомбор, налази се у северозападном делу града и чине је 108 улица и 5 приградских насеља и то: Гаковачки пут, Ненадић, Бездански пут, Козара и Јурановић салаши.
МЗ „Горња Варош“ основана је 6. априла 1965. године и имала је око 10.000 становника, данас МЗ „Горња Варош“ има око 15.700 становника и 5.170 домаћинстава.
МЗ има на својој територији неколико значајних привредних субјеката као што су: „Сомболед“, „Панонка“ („Сомес“), ПК „Сомбор“. Велик број становника у приградским насељима као и у градском делу бави се пољопривредном производњом.
МЗ „Горња Варош“ има једну ОШ „Иво Лола Рибар“, као и истурено одељење на Шикарском путу. Такође, имамо и две средње школе, Пољопривредну и Економску. Све три наше школе су у добром стању и лепо сарађују са месном заједницом. На територији наше МЗ налази се Градска хала „Мостонга“, СРЦ Излетиште „Шикара“, као и већи број новосаграђених спортских терена и дечијих игралишта.
Органи одлучивања и управљања у месној заједници “Горња Варош” су : Савет месне заједнице, има 15 чланова које бирају пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју месне заједнице тајним гласањем.

Месна заједница “Горња Варош” има  стручно-административну  службу за обављање административних и техничких послова коју чине:

Град Сомбор својом одлуком о месним заједницама утврђује које надлежности се остварују  на нивоу месне заједнице, односно које послове ће вршити месна заједница, а чланови Савета месне заједнице процењују и успостављају приоритете  за финансирање комуналних потреба становника, које утврђују свакодневним обиласком улица и комуницирањем са грађанима који долазе у месну заједницу.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине града и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Града и из других извора у складу са законом.
Председник Савета месне заједнице остварује контакте са представницима локалне самоуправе, комуналног предузећа и установа, које обављају послове од значаја за месну заједницу и њене становнике.

СПИСАК ИЗГРАЂЕНИХ И РЕКОНСТРУИСАНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА У ТОКУ МАНДАТА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ГОРЊА ВАРОШ“ У ПЕРИОДУ ОД  2009. ДО 2013.ГОДИНЕ

Војвођанска улица- реконструисан коловоз од Солунских бораца до пружног прелаза  на Гаковачком путу, (400 м) урађена  је најсавременија улична расвета од Венца до пружног прелаза,  пешачки прелаз од Солунских бораца до Скопљанске. Урађен је паркинг код забавишта са савременом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

1.      Ивана Цанкара – урађена атмосферска канализација, коловоз и тротоари  (око 400 м.)

2.      Владе Четковића – реконструисани тротоари и коловоз.(око 120м)

3.      Батинска – урађен већи део тротоара, атмосферска канализација-стављена у функцију.(око 600м)

4.      Моношторска – урађен део коловоза од Ивана Милутиновића до Солунских бораца (око 200м) и нови тротоар од Виноградске до Солунских бораца, у већем делу урађен нови тротоар од школе  до ул. Ивана Милутиновића.

5.      Николе Тесле – атмосферска канализација са колским улазима -северни део (око 450м)

6.      Стеријина-одржавање тротоара,

7.      Пинкијева -одржавање тротоара и зеленила,

8.      Ђуре Јакшића- одржавање тротоара.

9.      Бошка Бухе- пресвучен коловоз. Око 60м

10.  Балканска продужена – пресвучен коловоз са круњеним асфалтом.

11.  Гаковачки пут завршена пешачко-бициклистичка стаза у неколико етапа. (око 5700 м)

12.  Босанкса, Ратарска и Каналска-урађена пројектно -техничка док. за водоводну мрежу.

13.  Марије Бурсаћа урађена. атмосферска канализација. (око 300м)

14.  XИИ-ВУБ – стављено у функцију употреба фекалне канализације и урађени

                     прикључци    –лева страна у дужини од  300 м.

14.  Сувајска – од ул. 8-Марта до ул. XИИ-ВУБ  реконструисан  коловоз. (око 100м)

15.  8-Марта-урађени тротоари , атмосферска канализација са колским прилазом. (око 300м)

16.  Матије Гупца-реконструисан коловоз од ул. 8-Марта-XИИ-ВУБ, атмосферски канали у целој улици и урађени нови колски прилази објектима.( око 650м)

17.  Томе Роксандића-урађен коловоз, тротоари, реконструкција атмосферске канализације са колским прилазима до објеката,.(око 650м)

18.  Ивана Мажуранића- урађена атмосферска кан. Замењени водоводне цеви и у току је реконструкција коловоза.(око 380м)

19.  Мите Ценића- урађен технички пријем на гл.кол.фек.кан, прикључци, урађена нова атм. Кан.. Реконструисана улица –коловоз.(око 700м)

20.  Гаврила Принципа-урађена је атмосферска канализација и зеленило.(око 150м)

21.  Апатински пут- изграђен гл.кол. фек.кан. од Хотел Слободе до раскрснице Матија Гупца , асфалтирани тротоари, урађена савремена јавна расвета.(око 500м)

22.  Петра Деспотовића- реконструисан коловоз и тротоари.(око 200м)

23.  Уроша Предића- промењена  је регулација саобраћаја и урађени лежећи полицајци,

24.  Јосићки пут – завршен је коловоз, око 400м

25.  урађе ђен водовод у делу Јосићког пута-Николаја Шимића, око 200м

26.  Панонска урађен колповоз и тротоар у делу од Исидоре Сакулића до Симе Шолаје, око 200м

27.  Уједињених нација асфалтиран део  коловоза.(око 200м)

28.  22-Децембра- асфалтиран тротоар и коловоз и урађена атмосверска канализација, око 200м)

29.  Ивана Антуновића- урађена атмосвесрка канализација и тротоари.

30.  Симе Шолаја-атмосверска канализација са  колским прилазима у првом делу улице, око 200м.

31.  Мајора Тепића- насут и ваљан круњени асфалт,

32.  Исидоре Секулића,урађени тротоари и атмосверска канализација,

33.  Занатска- насут и ваљан круњени асфалт, урађен део водовода

34.  Шикарски пут-главни колектор фекалане канализације, урађен нови коловоз и урађена нова атмосферска канализација, око 1200 м.

35.  Вељка Мићуновића- урађена фекална канализација око 200м.

36.  Ђорђа Бркића- урађена фекална канализација око 110 м.

37.  Вељка Чубриловића- урађена фекална канализација и нова водоводма мрежа.око 600 м.

38.  Николаја Шимнића- урађена фекална канализација у легалном делу улице (око 300 м)

39.  Душана Радовића- урађена фекална канализација  (око 200 м.)

40.  Мајора Илића Бајке- урађена фекална и атмосферска канализација (око 1100 м.)

41.  Јурановић салаши-уваљан туцаник и урађен прилазни пут према салашима.

42.  Излетничка- урађена нова водоводна мрежа (око 200 м)

43.  Ненадић салаши-реконструкција уличне расвете, круњеним асвалтом омогућен приступ једном делу салаша, завршене пешачко-бициклистичке стазе.

44.  У нелегално саграђеним насељима по путевима је омогућено наношење круњеног асфалта.

45.  Реконструисани су поједини атарских путеви , изграђено је  отресишта Јурановић салаши који излази на Бездански пут и урађена прва фаза атарског пута према Фазанерији у Ненедићу.

46.  Симе Матавуља- асвалтиран део улице.око 50 м.

47.  Реконструкција дечјег игралишта у Шикари,

48.  Урђено дечје игтралиште Георги Димитрова,

49.  Гаковачки пут- урађени атмосверски канали, око 1200 м.

50.  Реконструкција дечјег игралишта у ул. Јанка Веселиновића,

51.   Реконструисан је вртић у ул. Георги Димитрова-Шумадијска.

52. Сарајевска улица- урађен део фекалне камализације

53. Реконструкција објекта социјалног становања у Ваљевској улици

54. Реконструкција фасаде Хигијенског завода у Војвођанској улици

55.  Чишћење дивљих депонија.

Израђена пројектно-техничка документација за :

-Реконструкција објекта МЗ Горња варош

-Водовод у делу ул. Станка Пауновица

-Фекална Јасе Игњатовица

-Фекална Капетанова

-Фекална Слободана Мацуре

-Фекална Отона Зупанцица

-Фекална канализација за насеље иза пољопривредне сколе

-Фекална канализација у делу улице XИИ војводјанске ударне бригаде (од С. Пауновица до С. Бајица), С. Бајицаи  С. Пауновица

-Фекална канализације у улици С. Солаје

-Урбанистички план дела Јосићког насеља

Званична интернет презентација