сеп 04

ОБАВЕЗА УПРАВНИКА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈУ РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И ОБАВЉАЈУ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА НОРМАЛАН УРБАНИ ЖИВОТ СТАНАРА

Организовање управљања стамбеним  заједницама и из6ор управника или професионалног управника је обавеза прописана Законом о становању и одржавању зграда.

Законом су прописана права и обавезе управника стамбене заједнице. Као посебно значајне обавезе, Одељење инспекције и комуналне полиције  наводи обавезу управника да организује радове када су потребне хитне интервенције, те да представља стамбену заједницу и извршава њене одлуке.

Под хитним интервенцијама се сматрају активности на одржавању зграде које се без одлагања морају извршити ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности и заштите имовине од оштећења.

Управници, односно професионални управници, дужни су да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48 часова од сазнања, предузму мере ради извођења хитних интервенција и ангажују  организацију која изводи потребну врсту радова.

Станари, односно власници посебних делова, дужни су да омогуће несметано обављање радова у мери која је неоходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи.

Управници, уколико не предузму потребне мере ради обављања хитних интервенција, одговарају за нанету штету.

Надзор над спровођењем одредби Закона о становању и одржавању зграда, односно регистрацији стамбених заједница и избору управника врше комунални инспектори.

У случају непоштовања одредби Закона,  комунални инспектор ће предузети прописане мере.

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о управницима стамбених заједница доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација