ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ИМЕНОВАЛИ ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА

Председник Скупштине прим. Др. Зоран парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак
Председник Скупштине прим. Др. Зоран парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак

Председник Скупштине прим. Др. Зоран Парчетић; Заменик председник Миодраг Секулић и Секретар скупштине Вера Баљак

Одборници Скупштине града Сомбора су на 27. седници Скупштине града већином гласова усвојили предлог одлуке о оснивању предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор. Уводно образложење, у оквиру прве тачке дневног реда дао је Немања Сарач члан градског већа за област културе и образовања.

Разлози за доношење овог акта су усклађивање оснивачког акта Предшколске установе са важећим прописима. Наиме, с обзиром да је у Октобру прошле године на снагу ступио нови Закон о основама система образовања и васпитања, као и измене Закона о предшколском васпитању и образовању, којима је уређена област предшколског васпитања и образовања, као и начин оснивања и рада установа у овој области којима је оснивач јединица локалне самоуправе, створили су се услови за промену и усклађивање оснивачког акта.

Одборници су усвојили и предлог споразума о продужењу рока важења Колективног уговора код послодавца предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор, као и предлог одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику.

У образложењу за доношење ове одлуке је истакнуто да је важећу Одлуку о основној и додтној подршци детету и ученику било потребно ускладити са изменом прописа утврђених законом, ревидирати и проширити мере додатне подршке у смислу обезбеђења дела накнаде трошкова боравка деце у приватним вртићима како би се смањила листа чекања у ПУ „Вера Гуцуња“ Сомбор и повећао обухват деце предшколског узраста.

Одборници Скупштине града су на 27. седници Скупштине, након краће дискусије већином гласова усвојили Предлог Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину 2018 – 2021 године.

Одлуком одборника именовано је Радно тело – Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ-а) за праћење примене локалног антикорупцијског плана за град Сомбор.

У радно тело именована су следећа лица : за председника и члана Ненад Тица, а за чланове Немања Јовановић, Владимир Ђумић и Драгана Милинковић.

Чланови ЛАФ-а бирају се на мандатни период од четири године и могу поново бити изабрани. Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског плана и својим активностима ради на отклањању ризика од корупције, јачању свести локалне заједнице о значају, начину препознавања и сузбијању корупције, на јачању надзорне улоге Радне групе и обавља друге послове утврђене Локалним антикорупцијским планом.

 На 27. седници  Скупштине града усвојен је предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Риђица, као и дела плана генералне регулације насељеног места Стапар.

Одборници су одлучили и о неколико имовинско-правних предмета.

У оквиру последње тачке дневног реда  сазива Скупштине града Сомбора одборници су именовали новог члана одбора за здравство. Наиме, именовањем Далибора Форгића на место већника за област здравства и социјалне заштите, одбор за здравство је остао без једног члана тј. председника. На ово место већином гласова именован је Драган Кнежевић из Сомбора.

                                                                     Послови информисања и односа са јавношћу