дец 11

ОДРЖАНА 143. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

143. седница Градског већа

143. седница Градског већа

На 143. седници Градског већа града Сомбора, чланови већа су усвоји предлог одлуке о буџету града Сомбора за 2019 годину. Према овом предлогу у структури процењених прихода за наредну буџетску годину највећи обухват заузимају порези, а у оквиру њих порез на зараде. Структура процењених прихода за буџет 2019. Године износи 2.986.755.000,00 динара. Од тога Порези на доходак, добит и капиталне добитке 1.186.175.000 динара, порези на имовину 661.000.000 динара, трансфери 400.000.000 динара и други приходи 619.580.000 дин.

Глобална расподела, на расходној страни буџета  је следећа: Градска управа, Извршни орган, Скупштина и правобранилаштво 13,46% , Издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава 31,82%, за Друштвене делатности  20,16%,  Образовање  19,58% док су расходи опште намене према овом предлогу одлуке о буџету за 2019. годину 14,98%.

Законом о изменама и допунама закона о локалној самоуправи предвиђена је обавеза јединица локалне самоуправе да свој Статут и друга општа акта ускладе са овим законом у року од 9 месеци од ступања на снагу или најкасније до 28. марта.2019.године. Одбор за статутарна питања, организацију и нормативна акта сачинио је Нацрт статута града Сомбора у сарадњи са секретаром скупштине града и спровео јавну расправу, на којој није било примедби. Чланови већа су усвојили предложени Нацрт те ће се исти доставити министарству државне управе и локалне самоуправе, ради прибављања мишљења.

Чланови већа су на 143. седници усвоји предлог одлуке о градским административним таксама, локалним комуналним таксама на територији града Сомбора као и предлог одлуке о накнадама за услуге које градска управа врши другим лицима.

Чланови већа дали су сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа Водоканал, Чистоћа, Зеленило, Простор, Енергана и Паркинг сервис, као и  на програме пословања јавних установа у области друштвених делатности.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација