мар 30

ПОЗИВ БАНКАМА ДА КРЕДИТИРАЈУ „МАЛЕ“ ПРИВРЕДНИКЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНАНСИРАЊУ КАМАТЕ

Настојећи да помогне „макро“ и „малим“ правним лицима и предузетницима који се баве производњом, прерадом или трговином и угоститељством, локална самоуправа је расписала јавни позив којим позива банке  да кредитирају  наведене  привредне  субјекте  и  предузетнике са седиштем на територији града Сомбора.

У позиву се наводи да је реч о краткорочним кредитима вредности до 500.000,00 динара,   чија је намена финансирање текуће ликвидности и набавке обртних средстава.

За сваки одобрени кредит град Сомбор ће на себе преузети обавезу финансирања камате у укупном износу.

Право да учествују на јавном позиву имају банке које су регистроване за обављање банкарских послова, а локална самоуправа ће са свим банкама које испуњавају услове наведене у ЈАВНОМ ПОЗИВУ, закључити уговор о пословно-техничкој сарадњи. Предност ће имати банке које понуде најнижу каматну стопу и које наплаћују најниже трошкове провизије обраде кредита.

Заинтересоване банке понуде  подносе у затвореној коверти, на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор – „Понуда за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица)   и предузетника са седиштем на територији града Сомбора уз учешће локалне самоуправе финансирањем камате на кредите – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте наводи се  назив понуђача, адреса, број  телефона и име контакт особе.

Понуда се може предати и непосредно, у затвореној коверти, на Писарници Градског услужног центра, шалтер 11 или 12, приземље зграде „Жупаније“, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања, односно почев од 30. марта 2018. године.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација