сеп 05

РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА РОМА

За финансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана Рома у 2017.  години у буџету града Сомбора опредељено је 1.830.000,00 динара. Према условима наведеним у јавном позиву, право да подносе пројекте имају удружења и организације које имају седиште на подручју града Сомбора и  баве се  ромским питањима и унапређењем положаја Рома и Ромкиња. У конкурсу су наведени и други услови које морају испунити удружења која пријављују пројекат.

У јавном позиву се наводи да ће се финансирати пројекти који се односе на подршку и укључивање Рома у образовни систем, пројекти који пружају материјалну подршку ученицима ромске националности, пројекти који се баве подизањем свести деце и родитеља о значају образовања , те пројекти из области здравствене културе.

Јавни позив је доступан овде, а пријаве се подносе  у штампаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Сомбор или лично   у Услужном центру Градске управе (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор),  шалтер 11 или 12,  са  назнаком „За конкурс за реализацију ЛАП-а Рома за 2017.годину– не отварати“.

Рок за достављање предлога пројеката је 8. септембар 2017. године.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација