СКУПШТИНА  ИМЕНОВАЛА ДИРЕКТОРА  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ВРШИОЦЕ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА У  ЈКП „ВОДОВОД“, БЕЗДАН И  ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

17. седница Скупштине града Сомбора
17. седница Скупштине града Сомбора

17. седница Скупштине града Сомбора

Одборници су,   на 17. седници Скупштине града Сомбора,  у оквиру прве тачке дневног реда  без расправе  донели Одлуку о врстама прописа које доноси Скупштина града за које је обавезна јавна расправа и  поступку  и начину  вођења расправе. Како је у образложењу навела Невена Росић, начелница Одељења за скупштинске и извршне послове Градске управе, јавном расправом се обезбеђује већа транспарентност приликом доношења одлука и учешће јавности у њиховом доношењу.  У Одлуци се наводи да се јавном расправом обезбеђује: информисање најшире јавности о планираним активностима на припреми општег правног акта,  потпунија размена информација између органа града Сомбора и заинтересоване јавности и учешће заинтересоване јавности у припреми општег правног акта.

У Одлуци се наводи да се јавна расправа обавезно спроводи у току поступка усвјања следећих аката: Статута града, буџета града, програма развоја града, просторних и урбанистичких планова, као и приликом усвајања стопе изворних прихода града, као и начина и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.

Одлука ће ступити на снагу осам дана након објављивања у „Службеном листу града Сомбора“.

Одборници су донели и Одлуку о облицима и начину остваривања сарадње комуналне полиције са инспекцијом града Сомбора. Како је у образложењу наведено,  сарадња се нарочито односи на међусобно обавештавање, размену информација, пружања непосредне помоћи и сличне активности.

На 17. седници, одржаној 25. октобра 2017. године, након уводних образложења Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиција, одборници су већином гласова донели следеће одлуке: Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“, Бездан, Одлуку о другим изменама и допунама  одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Зеленило“, Сомбор.

Донете су и: Одлука о четвртим изменама и допунама одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“, Одлука о другим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Простор“, Сомбор.

Скупштина је дала сагласност и на статуте следећих сомборских  јавних предузећа: ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“.

Одборници донели решења о престанку функција директора у предузећима ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, Гордане Вуловић и ЈКП „Водовод“, Бездан – Дејану Кубатову и уместо њих за вршиоце директора именовали, у ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, досадашњу директорку Вуловић, а у ЈКП „Водовод“ у Бездану функцију вршиоца дужности директора, до избора директора по расписаном конкурсу, обављаће  дипл. правник Славица Пест.

Одборници су на место директора КЦ „Лаза Костић“ именовали Сашу Милића, досадашњег вршиоца дужности директора и прихватили оставку  Бранислава Ћурчића, на функцију директора Историјског архива Сомбор.

Одборници су утврдили предлог  да мастер-историчар  Бранислава Ристивојевић обавља функцију  в.д. директора,  до избора директора по основу конкурса. Овај предлог биће достављен на даље одлучивање  надлежним покрајинским органима.

                                                        Послови информисања и односа са јавношћу